Název: Lymfedém a lymfomasáže po léčbě karcinomu prsu
Další názvy: Lymphedema and lymphomassage after treatment of breast cancer
Autoři: Hereitová, Iva
Citace zdrojového dokumentu: HEREITOVÁ, I. Lymfedém a lymfomasáže po léčbě karcinomu prsu. Podpůrná léčba, 2021, roč. 3, č. 1, s. 22-25. ISSN: 2571-2438
Datum vydání: 2021
Nakladatel: We Make Media
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47133
ISSN: 2571-2438
Klíčová slova: karcinom prsu;lymfedém;manuální lymfodrenáž
Klíčová slova v dalším jazyce: breast cancer;lymphedema;manual lymphatic drainage
Abstrakt: Lymfedém v oblasti horní končetiny vznikající jako následek komplexní léčby karcinomu prsu je závažnou komplikací, protože velmi často postihuje ženy v produktivním věku. Výrazně znesnadňuje budoucí rekonvalescenci pacientky, dlouhodobě snižuje kvalitu života a představuje socioekonomický i estetický handicap. Optimální rehabilitační intervence závisí na podtypu nádoru, anatomickém stadiu rakoviny a preferencích pacientky, ovšem v případě časného vzniku lymfedému by měla být zahájena komplexní dekongestivní terapie již během hospitalizace. Pokud není včas a adekvátně léčen, vede k ireverzibilnímu poškození lymfatického systému s následnou fi brotizací tkáně. Hlavním fyzioterapeutickým pilířem je především manuální lymfodrenáž v kombinaci s přístrojovou lymfodrenáží, kompresní terapií, lymfotapingem a pohybovým cvičením.
Abstrakt v dalším jazyce: Lymphoedema in the upper limb area arising as a consequence of complex treatment of breast cancer is a serious complication because it very often affects women of working age. It significantly hinders the patient's future recovery, reduces her quality of life in the long term and represents a socioeconomic and aesthetic handicap. The optimal rehabilitation intervention depends on the tumour subtype, the anatomical stage of the cancer and the patient's preferences, but in the case of early onset lymphoedema, comprehensive decongestive therapy should be initiated during hospitalisation. If it is not treated early and adequately, it leads to irreversible damage to the lymphatic system with subsequent tissue fi frotization. The main physiotherapeutic pillar is mainly manual lymphatic drainage in combination with instrumental lymphatic drainage, compression therapy, lymphotaping and physical exercise.
Práva: Plný text není přístupný.
© We Make Media
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KFE)
OBDPoužijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/47133

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD