Název: Středověká až novověká keramika z archeologického výzkumu v Radniční ulici čp.138/11 v Českých Budějovicích a fázový vývoj osídlení parcely
Další názvy: Medieval to modern period pottery from the archaeological excavation of house no. 138/11 in Radniční Street, České Budějovice, and the phasal development of settlement on the plot.
Autoři: Čapek, Ladislav
Militký, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: ČAPEK, L. MILITKÝ, J. Středověká až novověká keramika z archeologického výzkumu v Radniční ulici čp.138/11 v Českých Budějovicích a fázový vývoj osídlení parcely. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2021, roč. 34, č. 1, s. 375-447. ISSN: 0231-8237
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47152
ISSN: 0231-8237
Klíčová slova: středověké měst;České Budějovice;parcela;městský dům;stavební historie;stratigrafie;středověká a novověká keramika;statistika
Klíčová slova v dalším jazyce: medieval town;České Budějovice;plot of land;town house;building history;stratigraphy;medieval and modern period pottery;statistics
Abstrakt: Cílem příspěvku je zhodnocení výsledků záchranného archeologického výzkumu z roku 1993 na městské parcele v Radniční ulici čp. 138/11 v Českých Budějovicích. Při výzkumu byly odkryty významné situace dokládající sídlištní a prostorový vývoj zástavby od počátků založení města kolem roku 1265 až do raného novověku, které je možné komparovat se stavebně historickým průzkumem domu. Vývoj osídlení na předmětné parcele byl rekonstruován do 6 fází na základě rozboru stratigrafických vztahů a relativního datování pomocí středověké a novověké keramiky. Chronologický model se opírá o statistické metody korespondenční analýzy a analýzy hlavních komponent, které umožňují nezávisle studovat a interpretovat vzájemné korelace mezi stratigrafickými jednotkami (kontexty) a keramickými prvky. Vyhodnocení zároveň přispívá k poznání regionální sekvence středověké a novověké keramiky z Českých Budějovic a jeho širšího zázemí.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this contribution is to evaluate a rescue excavation of 1993 which was carried out on the plot of house no. 138/11 in Radniční Street. During the excavation, important situations documenting the local settlement and spatial development from the town’s foundation in around 1265 until the early modern period were unearthed which can be compared with the building historical survey of the house. The settlement development on the above plot was reconstructed in 6 phases on the basis of stratigraphic relationships and relative dating with the help of medieval and modern period pottery. The chronological model is based on statistical methods of Correspondence and Principal component analysis which enables us to independently study and interpret mutual correlations between stratigraphic units (contexts) and pottery elements. At the same time the evaluation contributes to the knowledge of a regional sequence of medieval and modern period pottery from České Budějovice and its wider hinterland.
Práva: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Archeologické výzkumy v jižních Čechách
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KAR)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
19. ČB Radniční separát.pdf20,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/47152

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD