Title: Srovnání přístupů ke správě a strategii rozvoje nemovitostí ve vlastnictví obcí
Other Titles: Comparison of Approaches to the Management and Development of Municipal Real Estate
Authors: Ircingová, Jarmila
Tlučhoř, Jan
Gangur, Mikuláš
Citation: IRCINGOVÁ, J. TLUČHOŘ, J. GANGUR, M. Srovnání přístupů ke správě a strategii rozvoje nemovitostí ve vlastnictví obcí. Trendy v podnikání, 2021, roč. 11, č. 3, s. 16-22. ISSN: 1805-0603
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47171
ISSN: 1805-0603
Keywords: obce;řízení a správa nemovitostí;strategie
Keywords in different language: municipalities;real estate management;strategy
Abstract: Příspěvek se zabývá porovnáním přístupů ke správě nemovitostí ve vybraných obcích České republiky. Jednotlivé obce mohou zvolit různé způsoby správy nemovitostí od ad hoc řízení ze strany starosty po outsourcing správy na externí organizaci, a to v závilosti na velikosti obce, rozsahu majetku nebo zvyklostem v daném státě. Cílem příspěvku je srovnat, jaké jsou podobnosti a odlišnosti správy nemovitostí ve vybraných obcích na obou stranách hranice. V další části je příspěvek zaměřen na způsob strategického plánování a realizace strategie obcí v oblasti využívání nemovitostí. Autoři vychází z analýzy strategických dokumentů obcí či vyšších samosprávních celků, které obsahují plán využívání a rozvoje nemovitostí v obecním vlastnictví.
Abstract in different language: The paper deals with the comparison of approaches to the real estate management in selected municipalities of the Czech Republic. Individual municipalities can choose different ways of property management from ad hoc management by the mayor to outsourcing of administration to an external organization, depending on the size of the municipality, the size of the property or the habits in the state. The aim of the paper is to compare the similarities and the differences of property management in selected municipalities. In the next part, the paper focuses on the method of strategic planning and implementation of municipal strategies in the real estate use. The authors base the paper on the analysis of strategic documents of municipalities or higher self-governing units, which contain a plan for the use and the development of real estate in municipal ownership.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
3_Ircingova_Tluchor_Gangur.pdf164,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD