Title: ComplexTrans—Global Rail-Road Transportation System Economical and Clustered Individual and Individualised Public Transport also Prevents the Spread of Covid 19
Other Titles: ComplexTrans - globální pozemní dopravní systém, ekonomická, klastrově individuální a individualizovaná veřejná doprava
Authors: Hofman, Jiří
Čermák, Roman
Citation: HOFMAN, J. ČERMÁK, R. ComplexTrans—Global Rail-Road Transportation System Economical and Clustered Individual and Individualised Public Transport also Prevents the Spread of Covid 19. Journal of Civil Engineering and Architecture, 2021, roč. 15, č. 5, s. 255-276. ISSN: 1934-7359
Issue Date: 2021
Publisher: David Publishing Company
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47307
ISSN: 1934-7359
Keywords: pozemní doprava;intermodální silniční a železniční doprava;MaaS;prevence šíření covid;e-mobilita;redukce hustoty dopravy;redukce emisí CO2;V2G
Keywords in different language: land transport;intermodal mixed road and rail transport;MaaS;covid prevention;e-mobility;traffic density reduction;CO2 emissions reduction;V2G
Abstract: Pozemní doprava již nemůže uspokojit požadavky na ní kladené. Evropská doprava může být popsána těmito slovy: přecpané dálnice a města, nebezpečné emise, všudypřítomné dopravní nehody, zpoždění, Hledá se řešení pro převedení velké části osobní a zejména nákladní dopravy na (vysokorychlostní) železnici a úsilí směřuje k elektromobility, sdílení automobilů, 5G-konektivitě, autonomní jízdě, MaaS-koordinaci dopravy nebo Hyperloopu -typová řešení. Všechna tato řešení však mají další problémy a omezení. Řešení se nehledají tam, kde skutečně existují - ve vzájemném přizpůsobování silničních a železničních vozidel a jejich hluboké spolupráci. Projekt ComplexTrans ukazuje, že pouhé přizpůsobení rozměrů a funkcí silničních a kolejových vozidel může eliminovat (nebo alespoň podstatně snížit) všechny problémy stávající pozemní dopravy. Hlavními rysy systému ComplexTrans jsou dostatečná parkovací místa, snížená hustota provozu uvnitř i vně města, elektromobily s neomezeným dojezdem a levnější než standardní vozy, levnější a cenově dostupné dobíjení baterií, autonomní jízda, samofinancování železniční dopravy doprava, přeprava meziměstské nákladní dopravy na železnici, výměna části kontinentální letecké dopravy a mnoho dalších. Ekonomická a klastrově individuální a individualizovaná veřejná doprava v systému ComplexTrans také přináší významnou redukci přenosu COVID-19 and dalších nakažlivých chorob při přepravě.
Abstract in different language: Land transport can no longer meet the requirements. European transport can be described by these words −crowded motorways and cities, dangerous emissions, ubiquitous traffic accidents, delays, expensive railways. Solutions are being sought to transfer a large part of passengers and especially freight transport to (high-speed) rail, and efforts are moving towards electromobility, car-sharing, 5G-connectivity, autonomous driving, MaaS (Mobility as a Service)-coordinated transport or hyperloop-type solutions. However, all these solutions have additional challenges and limitations. Solutions are not being searched where they really exist—in the mutual adaptation of road and rail vehicles and their deep cooperation. The ComplexTrans project shows that simply adapting the dimensions and functions of road and rail vehicles can eliminate (or at least significantly reduce) all the problems of existing land transport. The main features of the ComplexTrans system are sufficient parking spaces, reduction of urban and non-urban congestion, electric vehicles with unlimited range and cheaper than standard cars, cheaper and more accessible battery charging, “autonomous ride”, solving the overlap between passenger and freight rail transport and making it self-financing, transferring intercity freight transport to rail, replacing part of continental air transport and many others. The cost-effective and clustered individual transport and individualised public transport of the ComplexTrans system also bring very significant reductions in the risk of transmission of covid-19 and other contagious diseases during transport.
Rights: © David Publishing Company and individual contributors
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
60c953db36656.pdf3,2 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47307

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD