Název: Regulátor stejnosměrného elektromotoru
Další názvy: Controller of DC motor
Autoři: Andrlová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Předota, Antonín
Oponent: Polcar, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4744
Klíčová slova: Regulace;regulátor proudu;regulátor rychlosti;stejnosměrný motor s cizím buzením
Klíčová slova v dalším jazyce: Regulation;speed controller;current controller;DC motor
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řízení stejnosměrného motoru s cizím buzením. Cílem práce je návrh regulátoru proudu a rychlosti a provedení simulace celého pohonu v přechodových a ustálených stavech. Programy na řízení regulace pohonu jsou psány v jazyce C. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V úvodu jsou objasněny základní pojmy z oblasti regulace a stejnosměrných motorů. Poté je odvozen matematický model cize buzeného motoru a čtyřkvadrantového pulzního měniče. Třetí část se zabývá popsáním návrhu regulátoru proudu a rychlosti. Ve čtvrté části je vytvořena simulace reálného pohonu v okamžitých hodnotách pomocí diferenciálních rovnic.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis presents the control of DC motor. The aim of this thesis is the design of speed and current controller and simulation of the whole drive in transitional and steady states. Programs for controlling of DC electric drive are written in the language C. The thesis is divided into four main parts. Basic terms of regulation and DC motor are explained in the introduction. In the next part mathematical models of DC motor and chopper has been made. The third part deals with the design of controller of speed and current. In the fourth part the simulation of real drive has been made for immediate values with differential equations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp Eva Andrlova.pdfPlný text práce951,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047435_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047435_oponent.pdfPosudek oponenta práce308,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047435_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce172,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4744

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.