Title: Porušení péče řádného hospodáře – subjektivní, nebo objektivní odpovědnost za škodu?
Other Titles: Breach of Due Managerial Care – Subjective or Objective Liability for Damage?
Authors: Chrenek, Tomáš
Citation: CHRENEK, T. Porušení péče řádného hospodáře – subjektivní, nebo objektivní odpovědnost za škodu?. Acta Universitatis Carolinae - luridica, 2021, roč. 67, č. 3, s. 181-187. ISSN: 0323-0619
Issue Date: 2021
Publisher: Karolinum - Nakladatelstvi Univerzity Karlovy
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85117127734
http://hdl.handle.net/11025/47597
ISSN: 0323-0619
Keywords: škoda;člen orgánu;péče řádného hospodáře
Keywords in different language: damages;member of a body;due managerial care
Abstract: Tento článek se zabývá právně-teoretickými přístupy kpéči řádného hospodáře, a to ve vztahu k odpovědnosti za škodu vzniklou porušením péče řádného hospodáře. Článek shrnuje aktuální odbornou diskusi na toto téma a zabývá se třemi hlavními teoretickými proudy definujícími péči řádného hospodáře buďto jako povinnost ze zákona, závazek ze smlouvy, nebo závazek sui generis. Autor předkládá argumenty pro a proti každému z diskutovaných přístupů, kritiku k nim, a přináší vlastní názor autora na problém s tím, že jakýkoli zvolený výklad musí být vnitřně konzistentní jak pro orgány statutární, takpro jiné volené orgány právnické osoby.
Abstract in different language: This article deals with the legal basis of due managerial care, whose nature determines the rules applied in case of a breach of due managerial care concerning damages. The article summarizes recent professional discussions on the topic and deals with three major theoretical approaches defining due managerial care either as an obligation from law, or an obligation from contract, or an obligation sui generis. The article discuses arguments for and against each approach, puts forward the author’s critics regarding the mentioned discourses, and brings the author’s own look at the problem, the key point of which is the necessary consistency of a conclusion not only for a statutory body, but also for other elected bodies of a legal person.
Rights: © autor
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Chrenek-Iurid_67_3_0181.pdf244,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47597

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD