Title: Robust, fast and flexible symmetry plane detection based on differentiable symmetry measure
Other Titles: Robustní, rychlá a flexibilní detekce roviny symetrie založená na diferencovatelné míře symetrie Robustní, rychlá a flexibilní detekce roviny symetrie založená na diferencovatelné míře symetrie
Authors: Hruda, Lukáš
Kolingerová, Ivana
Váša, Libor
Citation: HRUDA, L. KOLINGEROVÁ, I. VÁŠA, L. Robust, fast and flexible symmetry plane detection based on differentiable symmetry measure. The Visual Computer, 2022, roč. 38, č. 2, s. 555-571. ISSN: 0178-2789
Issue Date: 2022
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85099016304
http://hdl.handle.net/11025/47643
ISSN: 0178-2789
Keywords: symetrie;rovina;míra symetrie;diferencovatelná;detekce symetrie
Keywords in different language: Symmetry;Plane;Symmetry measure;Differentiable;Symmetry detection
Abstract: Zrcadlová symetrie je potenciálně velmi užitečná vlastnost, kterou vykazuje mnoho reálných objektů. Nalezne využití v různých aplikacích jako zarovnání objektů, komprese, symetrická editace nebo rekonstrukce neúplných objektů. V tomto článku navrhujeme novou, diferencovatelnou míru symetrie, která umožňuje použití gradientní optimalizace k hledání symetrie v geometrických objektech. Dále navrhujeme novou metodu pro nalezení roviny symetrie 3D objektu, založenou na táto myšlence. Zmíněná metoda funguje velmi dobře na dokonale i přibližně symetrických objektech, je robustní vůči šumu a vůči chybějícím částem. Navíc ji lze použít pro diskrétní množinu bodů, tudíž metoda neklade prakticky žádné požadavky na vstupní data. Díky flexibilitě navrhované míry symetrie je metoda také velmi snadno rozšiřitelná, např. přidáním více informací o vstupním objektu a jejich využitím pro další zlepšení jejich výsledků. Navržená metoda byla testována s velmi dobrými výsledky na mnoha objektech včetně neúplných a zašuměných objektů a porovnána s dalšími moderními metodami, které překonala v mnoha aspektech.
Abstract in different language: Reflectional symmetry is a potentially very useful feature which many real-world objects exhibit. It is instrumental in a variety of applications such as object alignment, compression, symmetrical editing or reconstruction of incomplete objects. In this paper, we propose a novel differentiable symmetry measure, which allows using gradient-based optimization to find symmetry in geometric objects. We further propose a new method for symmetry plane detection in 3D objects based on this idea. The method performs well on perfectly as well as approximately symmetrical objects, it is robust to noise and to missing parts. Furthermore, it works on discrete point sets and therefore puts virtually no constraints on the input data. Due to flexibility of the symmetry measure, the method is also easily extensible, e.g., by adding more information about the input object and using it to further improve its performance. The proposed method was tested with very good results on many objects, including incomplete objects and noisy objects, and was compared to other state-of-the-art methods which it outperformed in most aspects
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Springer
Appears in Collections:Články / Articles (KIV)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47643

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD