Název: Filmové adaptace literárních předloh - Nick Hornby
Další názvy: Movie adaptations of literary artworks - Nick Hornby
Autoři: Novák, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Kastner, Jan
Oponent: Benda, Libor
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4808
Klíčová slova: film;filmová adaptace;Nick Hornby;model adaptace;literární předloha;filmová teorie
Klíčová slova v dalším jazyce: movie;movie adaptation;Nick Hornby;adaptation models;literary artwork;film theory
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku filmových adaptací vzniklých na základě literárních předloh britského autora Nicka Hornbyho. V konkrétní rovině se jedná o adaptace knih Fever Pitch, High Fidelity a About A Boy. Práci lze svých charakterem rozdělit do dvou částí. První z nich ? teoretická, představuje formou kompilátu adekvátní odborné literatury souhrn teoretických základů filmového adaptování. Důraz je kladen především na definování vztahu mezi literaturou a filmem, prezentaci nejpřínosnějších koncepcí a představení největších úskalí spojených s adaptováním. Získané poznatky byly následně využity ve druhé, praktické části, ve které jsou podrobně analyzovány zmíněné literární předlohy a formou komparace porovnávány s jejich filmovými adaptacemi. Pozornost je zaměřena hlavně na významové či obsahové posuny, objasnění motivů tvůrců a představení reakcí na ně.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis is focused on problems of movie adaptations based on literary artworks of the British author Nick Horny. Particularly is it about the adaptations of books Fever Pitch, High Fidelity and About A Boy. According to its own character can be the thesis separated into two parts. The first of them ? (the theoretical) represents in a form of composition a summary of theoretical roots of the movie adaptations. A Stress is laid mainly on specifying a relationship between the literature and the movie, on presentation of the most beneficial conceptions and on introducing of significant difficulties related with the adapting. The obtained information were then used in the second part of the thesis (the practical one). Here are the above mentioned literary artworks thoroughly analysed and compared with their movie adaptations. Attention is paid mainly to semantic and content shifts, to an explanation of creators' motives and presenting of reactions to them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Novak 2012.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak Ladislav_Kastner Jan.docPosudek vedoucího práce69 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Novak Ladislav_Benda Libor.pdfPosudek oponenta práce250,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak_Ladislav.pdfPrůběh obhajoby práce349,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4808

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.