Název: Sebepoznání jako cesta k sebevýchově
Další názvy: Self as a way to self-education
Autoři: Liprtová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Bílková, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4847
Klíčová slova: sebepoznání;sebevýchova;výchova;péče o duši;sebehodnocení;sebevzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: self-knowledge;self-education;education;care of the soul;self-assessment;self-learning
Abstrakt: Tato práce obsahuje seznámení s pojmy sebepoznání a sebevýchova. Práce je dělena na dvě části, psychologickou a filosofickou část. Ve filosofické části je uvedeno sókratovské pojetí sebepoznání, které je založeno především na péči o duši. Pro Sókrata je důležité si prostřednictvím otázek uvědomit své nevědění, teprve v tomto vědění nevědění člověk může poznat sám sebe. Na sókratovské pojetí navazuje Jan Patočka se spisem Filosofie výchovy. Podle Patočky je výchova založená na sebepoznání a podle Patočky pravá cesta k poznání a ke společnosti a převzetí i rozvíjení její kultury vede skrze otázky, skrze filosofování; velmi podobně jako u Sókrata. Část psychologická se týká především pedagogicko - psychologického pojetí výchovy, jelikož správná výchova má v jedincovi vzbudit touhu po vlastním sebevzdělávání a sebevychovávání. Detailněji se zde popisují metody sebepoznání, klady a zápory konkrétních metod sebepoznání. Dalším podrobněji popsaným faktorem je, čeho bychom měli sebevýchovou dosáhnout, zprvu je třeba utřídit si motivy sebevýchovy, poté se připravit na to, že nestačí podstoupit jeden krok, ale že je třeba projít etapami sebevýchovy, určit si metodu, kterou bude jedinec postupovat, a teprve pak je možné dojít k cíli.
Abstrakt v dalším jazyce: This work includes introduction to the concepts of self-knowledge and self-education. It is divided into two parts, psychological and philosophical. In the pfilosophical concept describing Socratic self-knowledge, which is based mainly on the careof the soul. For Socrates, it is important to realize, throughtheir ignorance of issues, only in so called not knowing, this knowledge one can know him/herself. The Socratis approach followed by Jan Patockas´ Philosophy od Education with the file. According to Patocka the education is based on self-education. The right path to understanding and acceptance and the society and developing its culture is through questions and pfilosophizing, very similar to opinion of Socrates. Part psychological concerns mainly educational-psychological conception of education, because education is the right individual to arouse the desire for self-education. Next detailed description is the target we should get by self-knowledge, pros and cons of specific methods of self-knowledge. Another factor is described in more detail what we should achieve by self-education, at first it is necessary to sort out the motives of self-education, then be prepared for, it does not undergo a single step, but it must pass all the stages of self-education, determine the method by which the individual will proceed and only then can lead to the goal.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lucie Liprtova.pdfPlný text práce475,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liprtova Lucie_Murgas Jaromir.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Liprtova Lucie_Bilkova Jitka.docPosudek oponenta práce68 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Liprtova_Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce399,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4847

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.