Název: Pojetí identity člověka v kyberfeminismu Donny Haraway
Další názvy: Identity Conception in Donna Haraway´s Cyberfeminism
Autoři: Pavluková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Žáčková, Eva
Oponent: Romportl, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4850
Klíčová slova: kyberfeminismus;kyborg teorie;gender;identita;Donna Haraway;Kevin Warwick;umělá inteligence
Klíčová slova v dalším jazyce: cyberfeminism;cyborg theory;gender;identity;Donna Haraway;Kevin Warwick;artificial inteligence
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá pojetím identity člověka v konceptu kyborga Donny Haraway. Jedná se o kybernetický organismus, který představuje spojení mezi člověkem a strojem. Toto spojení však otevírá otázky ohledně lidské identity. Mezi metody zpracování textu v bakalářské práci patří: zpracování literatury týkající se tématu, reflexe informací, názorů a myšlenek, které jsou v této literatuře obsaženy. Cílem mé bakalářské práce je vytrhnout koncept kyborga Dony Haraway z kontextu kyberfeminismu a tímto dosáhnout konceptu identity aplikovatelného nejen pro ženy ale na člověka obecně. Vypracovaná práce by měla usnadnit přehled v dané problematice, měla by mapovat dané období, zpřehledňovat problematiku a přiblížit složitější téma i nezasvěcenému čtenáři.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the concept of human identity as described in the cyborg theory by Donna Haraway. This theory stands for a cybernetic organism that represents the connection between human sand machines. However, this connection opens questions about human identity. The following methods of text processing are used in this thesis: first, processing of literature on the theme and, second, reflection of the information, opinion sand ideas that are contained in this literature. he aim of mythes is is to split up and distinguish the cyborg concept of Donna Haraway and the cyberfeminism context and hereby identify the concept of identity applicable not on only to women but to humans in general. The thesis should create and communicatean overview of the issue, map out the given period make the issue more transparent and approach complex issues to the uninitiated reader.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce311,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pavlukova Veronika_Zackova Eva.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Pavlukova Veronika_Romportl Jan.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Pavlukova_Veronika.pdfPrůběh obhajoby práce393,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4850

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.