Title: Pojetí identity člověka v kyberfeminismu Donny Haraway
Other Titles: Identity Conception in Donna Haraway´s Cyberfeminism
Authors: Pavluková, Veronika
Advisor: Žáčková, Eva
Referee: Romportl, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4850
Keywords: kyberfeminismus;kyborg teorie;gender;identita;Donna Haraway;Kevin Warwick;umělá inteligence
Keywords in different language: cyberfeminism;cyborg theory;gender;identity;Donna Haraway;Kevin Warwick;artificial inteligence
Abstract: Bakalářská práce se zabývá pojetím identity člověka v konceptu kyborga Donny Haraway. Jedná se o kybernetický organismus, který představuje spojení mezi člověkem a strojem. Toto spojení však otevírá otázky ohledně lidské identity. Mezi metody zpracování textu v bakalářské práci patří: zpracování literatury týkající se tématu, reflexe informací, názorů a myšlenek, které jsou v této literatuře obsaženy. Cílem mé bakalářské práce je vytrhnout koncept kyborga Dony Haraway z kontextu kyberfeminismu a tímto dosáhnout konceptu identity aplikovatelného nejen pro ženy ale na člověka obecně. Vypracovaná práce by měla usnadnit přehled v dané problematice, měla by mapovat dané období, zpřehledňovat problematiku a přiblížit složitější téma i nezasvěcenému čtenáři.
Abstract in different language: This thesis deals with the concept of human identity as described in the cyborg theory by Donna Haraway. This theory stands for a cybernetic organism that represents the connection between human sand machines. However, this connection opens questions about human identity. The following methods of text processing are used in this thesis: first, processing of literature on the theme and, second, reflection of the information, opinion sand ideas that are contained in this literature. he aim of mythes is is to split up and distinguish the cyborg concept of Donna Haraway and the cyberfeminism context and hereby identify the concept of identity applicable not on only to women but to humans in general. The thesis should create and communicatean overview of the issue, map out the given period make the issue more transparent and approach complex issues to the uninitiated reader.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce311,5 kBAdobe PDFView/Open
Pavlukova Veronika_Zackova Eva.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Pavlukova Veronika_Romportl Jan.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFView/Open
Pavlukova_Veronika.pdfPrůběh obhajoby práce393,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4850

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.