Title: Současné možnosti léčby hepatocelulárního karcinomu
Other Titles: Current treatment options for hepatocellular carcinoma
Authors: Neužilová, Tereza
Advisor: Šorejs Ondřej, MUDr. Ph.D.
Referee: Sovová Alena, Mgr. Bc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48830
Keywords: játra;hepatocelulární karcinom;léčba;resekce
Keywords in different language: liver;hepatocellular carcinoma;treatment;resection
Abstract: Tato bakalářská práce poukazuje na současné možnosti léčby hepatocelulárního karcinomu. Teoretická část je rozdělena do 6 kapitol. V první a druhé kapitole je popsána anatomie jater, epidemiologie, etiologie a symptomatologie hepatocelulárního karcinomu. Třetí kapitola popisuje diagnostiku HCC a možnosti screeningu. Ve čtvrté kapitole je popsán staging onemocnění dle jednotlivých klasifikací. Pátá kapitola popisuje podrobně jednotlivé možnosti léčby a poslední kapitola zahrnuje pohled na celkovou prognózu onemocnění. Praktická část je zpracována pomocí kvalitativního i kvantitativního výzkumu s cílem poukázat na současně využívané možnosti léčby. Kvantitativní část byla pomocí statistického výzkumu zpracována do deseti grafů a kvalitativní část byla zpracována do tří kazuistik.
Abstract in different language: This Bachelor thesis points to current treatment options for hepatocellular carcinoma. The theoretical part is divided into 6 chapters. The first and second chapters describe the anatomy of the liver, epidemiology, etiology and symptomatology of hepatocellular carcinoma. The third chapter describes the diagnosis of HCC and the possibilities of screening. The fourth chapter describes the staging of the disease according to individual classifications. The fifth chapter details individual treatment options and the final chapter includes a look at the overall prognosis of the disease. The practical part is processed using both qualitative and quantitative research in order to highlight the treatment options being used nowdays. The quantitative part was processed into ten graphs using statistical research and the qualitative part was processed into three case reports.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neuzilova-Tereza-BP-.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
Neuzilova_VP.pdfPosudek vedoucího práce322,67 kBAdobe PDFView/Open
Neuzilova_OP.pdfPosudek oponenta práce346,73 kBAdobe PDFView/Open
Neuzilova.pdfPrůběh obhajoby práce382,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48830

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.