Title: Plazma vaječného žloutku jako alternativa k séru v kultivačních médiích
Other Titles: Egg yolk plasma as an alternative to fetal bovine serum in cultivation media
Authors: Klozová, Michaela
Advisor: Kulda Vlastimil, MUDr. Ph.D.
Referee: Pešta Martin, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48851
Keywords: buněčné kultury;kultivační média;fetální bovinní sérum;plazma vaječného žloutku;mg-63;testy proliferace
Keywords in different language: cell cultures;culture media;fetal bovine serum;egg yolk plasma;mg-63;proliferation assays
Abstract: Buněčné kultury se rutinně používají v řadě laboratoří a jsou jedním z hlavních nástrojů výzkumu v biomedicínských vědách. Kultivační média umožňující proliferaci eukaryotických buněk mají velmi komplexní složení. Pro kultivaci většiny buněk je třeba k základnímu složení přesně definovaného média doplnit ještě chemicky nedefinovanou složku, jíž je standardně fetální bovinní sérum (FBS). Nevýhodou FBS je jeho cena, ale i etické otázky spojené s jeho získáváním. Cílem této práce bylo ověření možnosti využít plazmu vaječného žloutku (EYP) jako alternativu k FBS v kultivačním médiu. Práce má část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány základy kultivace buněk, kultivační média, etické problémy spojené se získáváním FBS. Diskutovány jsou možnosti náhrady FBS s důrazem na EYP. Experimentální část se zabývala optimalizací přípravy EYP a hodnocením viability a proliferace MG-63 buněk kultivovaných v médiu s EYP místo FBS. Pro udržení viability buněčné linie byla zjištěna optimální koncentrace EYP v kultivačním médiu 50 %. Ukázali jsme, že buněčnou linii MG-63 je sice možné pěstovat v kultivačním médiu s přídavkem EYP místo FBS, ale proliferace buněk dosahovala pouze 30 % ve srovnání se standardním médiem s FBS.
Abstract in different language: Cell cultures are routinely used in a number of laboratories and are one of the main research tools in the biomedical sciences. Culture media enabling the proliferation of eukaryotic cells have a very complex composition. For the cultivation of most cells, it is necessary to add a chemically undefined component to the basic composition of a precisely defined medium, which is usually fetal bovine serum (FBS). The disadvantage of FBS is its price, but also the ethical issues associated with its harvesting. The aim of this work was to verify the possibility of using egg yolk plasma (EYP) as an alternative to FBS in the culture medium. The bachelor thesis consists of a theoretical and an experimental part. The theoretical part describes the basic principles of cell culture, culture media, ethical issues associated with obtaining FBS. Possibilities of FBS replacement with emphasis on EYP are discussed. The experimental part dealt with the optimization of EYP preparation and evaluation of viability and proliferation of MG-63 cells cultured in medium with EYP instead of FBS. To maintain the viability of the cell line, the optimal concentration of EYP in the culture medium was found to be 50%. We have shown that the MG-63 cell line can be grown in culture medium supplemented with EYP instead of FBS, but cell proliferation was only 30% compared to standard medium with FBS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klozova_Michaela_ZL_BP.pdfPlný text práce6,24 MBAdobe PDFView/Open
Klozova_VP.pdfPosudek vedoucího práce330,12 kBAdobe PDFView/Open
Klozova_OP.pdfPosudek oponenta práce324,06 kBAdobe PDFView/Open
Klozova.pdfPrůběh obhajoby práce371,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48851

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.