Title: Vývoj vlastností a mikrostruktury u vzorků WC-Co zpracovaných technologií SLM a HIP
Other Titles: Development of properties and microstructure of WC-Co samples processed by SLM and HIP technologies
Authors: Dolejší, David
Advisor: Bricín David, Ing. Ph.D.
Referee: Beneš Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48860
Keywords: slinutý karbid;aditivní technologie;hip;slm;wc-co;pórovitost;mikrotvrdost;tvrdost;tlak;pojivo;slinovací proces;práškový materiál
Keywords in different language: sintered carbide;additive technology;hip;slm;wc-co;porosity;microhardness;hardness;pressure;binder;sintering process;powder material
Abstract: Bakalářská práce se v teoretické části zabývá aditivní výrobou WC-Co z práškového materiálu metodou SLM a následnou úpravou HIP procesem. V experimentální části je rozebrán a testován vliv HIP procesu za rozdílného tlaku na vzorky z materiálu WC-Co vyrobených SLM technologií.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals in the theoretical part with the additive production of WC-Co from powder material by the SLM method and subsequent modification by the HIP process. In the experimental part, the influence of the HIP process at different pressures on samples of WC-Co material produced by SLM technology is analyzed and tested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dolejsi_David.pdfPlný text práce3,61 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce50,76 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce51,38 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48860

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.