Title: Ošetřovatelská péče u pacienta podstupující fototerapii při psoriáze
Other Titles: Nursing care for a patient undergoing phototherapy for psoriasis
Authors: Fremrová, Simona
Advisor: Hurtová Jitka, Mgr.
Referee: Resl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48971
Keywords: fototerapie;psoriáza;ošetřovatelská péče;kvalita života
Keywords in different language: phototherapy;psoriasis;nursing care;quality of life
Abstract: V bakalářské práci se zaměřujeme na ošetřovatelskou péči u pacientů podstupujících fototerapii při psoriáze. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá anatomií kůže a popisem jejich vrstev. Psoriázou a jejím dělením, hodnocením, diagnostikou, léčbou a negativními dopady na kvalitu života. Druhy fototerapií, ošetřovatelskou péčí, nežádoucími účinky, kontraindikacemi a popisem zápisu fototerapie do dokumentace. Praktická část je vypracována pomocí kvalitativního výzkumu s využitím polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumné šetření probíhalo u tří participantů trpících psoriázou rozdílného věku, pohlaví a životního stylu. Cílem bakalářské práce je zmapování ošetřovatelské péče u pacientů podstupujících fototerapii při psoriáze.
Abstract in different language: This bachelor's thesis focuses on nursing care for patients undergoing phototherapy for psoriasis. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the anatomy of the skin and the description of its layers. Furthermore, psoriasis and its classification, evaluation, diagnosis, treatment and negative effects on quality of life are detailed. Finally, the types of phototherapy, nursing care, side effects, contraindications and a description of the entry of phototherapy in the documentation is described. The practical part is conducted using qualitative research using a semi-structured interview. The research was carried out on three participants of different ages, genders and lifestyles suffering from psoriasis. The aim of this bachelor thesis is to map nursing care for patients undergoing phototherapy for psoriasis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fremrova_Simona_VSS_BP.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
Fremrova_PV.pdfPosudek vedoucího práce327,68 kBAdobe PDFView/Open
Fremrova_PO.pdfPosudek oponenta práce339,52 kBAdobe PDFView/Open
Fremrova_H.pdfPrůběh obhajoby práce411,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48971

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.