Title: Edukace nemocných s chronickým srdečním selháním
Other Titles: Education of patients with a chronic heart failure
Authors: Mikešová, Silvie
Advisor: Nováková Jaroslava, Mgr.
Referee: Tůmová Pavlína, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48979
Keywords: edukace;srdeční selhání;chronické srdeční selhání;srdce;pacient
Keywords in different language: education;heart failure;chronic heart failure;heart;patient
Abstract: Tématem bakalářské práce je edukace nemocných s chronickým srdečním selháním. Teoretická část se zabývá anatomií a fyziologií srdce, chronickým srdečním selháním, jeho etiologií, diagnostikou a léčbou a edukací. Praktická část se zabývá zmapováním edukace nemocných s chronickým srdečním selháním. Výzkum byl proveden na kardiologické klinice ve Fakultní nemocnici v Plzni. Výzkum byl proveden kvalitativní metodou s pacienty pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovory byly zaměřené na zkušenosti s režimovým opatřením a na překážky, které brání edukaci ze strany nemocných. Výsledky jsou zpracovány v přehledných tabulkách.
Abstract in different language: The topic of the bachelor thesis is the education of patients with chronic heart failure. The theoretical parts deals with anatomy and physiology of the heart, chronic heart failure, its etiology, diagnosis and treatment and education. The practical part deals with mapping the education of patients with chronic heart failure. The research was carried out at the Cardiology Clinic at the University Hospital in Pilsen. The research was carried out using a qualitative method with patients using a semi-structured interview. The interviews fo-cused on the experience with the regime measure and on the obstacles that prevent educa-tion on the part of the sick. The results are processed in clear tables.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikesova_Silvie_VSS_BP.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Mikesova_PV.pdfPosudek vedoucího práce320,42 kBAdobe PDFView/Open
Mikesova_PO.pdfPosudek oponenta práce364,61 kBAdobe PDFView/Open
Mikesova_H.pdfPrůběh obhajoby práce374,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48979

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.