Title: Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s erysipelem
Other Titles: Specifics of nursing care for patients with erysipelas
Authors: Špoulová, Lucie
Advisor: Resl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
Referee: Hurtová Jitka, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48983
Keywords: erysipel;projevy;komplikace;terapie
Keywords in different language: erysipelas;speeches;complication;therapy
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá specifiky ošetřovatelské péče pacientů s erysipelem. Práce je členěna do dvou částí- teoretické a praktické. Teoretická část na základě odborných pramenů popisuje anatomii, fyziologii a patofyziologii kůže, dermatovenerologická onamocnění obecně a samotný erysipel, jako onemocnění, jeho stádia, komplikace a specifika ošetřovatelské péče o pacienty, zasažené tímto onemocněním. Dále se věnuje etiologii onemocnění, jeho zavlečení do organismu a terapií, jak komplexní tak lokální. Praktická část se zabývá kvalitativním výzkumem participanta, který tímto onemocněním prošel. Cílem vlastního výzkumu bylo zjistit, která ošetřovatelská specifika u něj byla aplikována a zda se shodovala se standartně zavedenými specifiky ošetřovatelské péče.Předmětem kvalitativního zkoumání byly i subjektivní vjemy participanta během individuálně nastavené terapie.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis deals with the specifics of nursing care for patients with erysipelas. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part, based on professional sources, describes the anatomy, physiology and pathophysiology of the skin, dermatovenerological diseases in general and erysipelas itself, as a disease, its stages, complications and specifics of nursing care for patients affected by this disease. He also deals with the etiology of the disease, its introduction into the body and therapies, both complex and local. The practical part of the work deals with qualitative research of the participant who underwent this disease. The aim of the research was to find out which nursing specifics were applied to him and whether it complied with the standard established specifics of nursing care. The subjective perceptions of the participant during the individually set therapy were also the subject of qualitative research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spoulova_Lucie_VSS_BP.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Spoulova_PV.pdfPosudek vedoucího práce327,09 kBAdobe PDFView/Open
Spoulova_PO.pdfPosudek oponenta práce362,97 kBAdobe PDFView/Open
Spoulova_H.pdfPrůběh obhajoby práce418,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48983

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.