Title: Povědomí laické veřejnosti o problematice kolorektálního karcinomu
Other Titles: Laic Public Awareness of Problems of Colorectal Cancer
Authors: Volmanová, Natálie
Advisor: Kroupová Lenka, Mgr.
Referee: Krocová Jitka, PhDr. Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48986
Keywords: kolorektální karcinom;prevence;screening;kapslová koloskopie
Keywords in different language: colorectal cancer;prevention;screening;colon capsule endoscopy
Abstract: Bakalářská práce se zabývá povědomím laické veřejnosti o problematice kolorektálního karcinomu. Práce je složena ze dvou částí, praktické a teoretické části. Teoretická část práce je zpočátku věnována anatomii a fyziologii tlustého střeva a konečníku, poté se komplexně zabývá onemocněním kolorektálního karcinomu, včetně možností prevence a screeningu, na který je v práci kladen velký důraz. Závěr teoretické části je věnován roli všeobecné sestry u tohoto onemocnění. Praktická část práce je zaměřena především na problematiku vyšetřovacích metod v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Obecným výsledkem této práce je zjištění, že vyšetřovací metody zásadně ovlivňují ochotu respondentů účastnit se onkologické prevence kolorektálního karcinomu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the awareness of the general public about colorectal cancer. It consists of two parts: practical and a theoretical part. The theoretical part is initially devoted to the anatomy and physiology of the colon and rectum. It then covers comprehensively the disease, colorectal cancer, including the possibility of prevention and screening, which is of key importance in this work. The conclusion of the theoretical part deals with the role of the general nurse in this disease. The practical part of this work is focused mainly on the issue of screening methods in the prevention of colorectal cancer. The general result of this thesis is that: the examination methods fundamentally influence the respondent's willingness to participate in these strategies for prevention of colorectal cancer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VOLMANOVA, Natalie, VSS, BP.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Volmanova_PV.pdfPosudek vedoucího práce291,34 kBAdobe PDFView/Open
Volmanova_PO.pdfPosudek oponenta práce342,22 kBAdobe PDFView/Open
Volmanova_H.pdfPrůběh obhajoby práce364,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.