Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAdámek Vítězslav, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠulda, Jakub
dc.date.accepted2022-6-24
dc.date.accessioned2022-06-27T22:24:29Z-
dc.date.available2021-10-18
dc.date.available2022-06-27T22:24:29Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-31
dc.identifier90535
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48991-
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na řešení úloh šíření stacionární a nestacionárních vln v tenkých viskoelastických tyčích. V práci jsou odvozeny vztahy pro výpočet odezvy homogenních prizmatických tyčí ve frekvenční oblasti, jejichž materiálové vlastnosti jsou popsány zobecněným modelem standardního viskoelastického tělesa. Dále je zde prezentováno zobecnění řešení na úlohy heterogenních neprizmatických tyčí v Laplaceově oblasti. Výsledky z analytického řešení jsou porovnány s výsledky získanými pomocí metody konečných prvků a s výsledky experimentů. V další části práce je pozornost zaměřena na popis disperzních a tlumicích vlastností viskoelastických materiálů a na metody jejich určování. Tyto poznatky jsou spolu s experimentálními daty získanými z měření provedených na homogenních, vrstevnatých a neprizmatických tyčích využity k identifikaci materiálových vlastností vybraných viskoelastických materiálů.cs
dc.format61
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectelastodynamikacs
dc.subjectšíření vlncs
dc.subjectviskoelastické materiálycs
dc.subjectidentifikace materiálových vlastnostícs
dc.subjectdisperzecs
dc.subjecttlumenícs
dc.subjectkomplexní modulcs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectheterogenní tenké tyčecs
dc.subjectneprizmatické tenké tyčecs
dc.titleŘešení odezvy tenkých viskoelastických heterogenních tyčí \\ s proměnným průřezem na rázové zatíženícs
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programAplikovaná mechanika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on solving problems of stationary and non-stationary wave propagation in thin viscoelastic rods. In this work, relations are derived for the calculation of the response of homogeneous prismatic rods in the frequency domain, whose material properties are described by a generalized model of a standard viscoelastic body. Furthermore, the generalization of solution to problems of heterogeneous non-prismatic rods in Laplace domain is presented. The results of the analytical solution are compared with the results obtained using the finite element method and with the response measured on real viscoelastic rods. In the next part of the work, attention is focused on the description of dispersion and damping properties of viscoelastic materials and on the methods of their determination. These findings, together with experimental data obtained from measurements performed on homogeneous, layered and non-prismatic bars, are used to identify the material properties of selected viscoelastic materials.en
dc.subject.translatedelastodynamicsen
dc.subject.translatedwave propagationen
dc.subject.translatedviscoelastic materialsen
dc.subject.translatedidentification of material propertiesen
dc.subject.translateddispersionen
dc.subject.translatedattenuationen
dc.subject.translatedcomplex modulusen
dc.subject.translatedfinite element methoden
dc.subject.translatedheterogeneous thin rodsen
dc.subject.translatednon-prismatic thin rodsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DiplomovaPrace -final_Oprava.pdfPlný text práce9,81 MBAdobe PDFView/Open
Sulda_oponent.pdfPosudek oponenta práce115,35 kBAdobe PDFView/Open
Sulda_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce177,31 kBAdobe PDFView/Open
Sulda_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce270,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48991

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.