Title: Postavení ženy v římském právu
Other Titles: The status of woman in Roman law
Authors: Pelikánová, Hana
Referee: Černý Miroslav, Doc. JUDr. Ph.D.
Šejdl Jan, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48996
Keywords: žena;způsobilost;žena alieni iuris;žena sui iuris;římská rodina;dcera;manželství;manželka;věno;dědické právo;dědic;závěť;recepce římského práva
Keywords in different language: woman;legal capacity;alieni iuris woman;sui iuris woman;roman family;daughter;marriage;wife;dowry;inheritance law;heir;will;reception of roman law
Abstract: Rigorózní práce se zabývá postavením ženy v římském právu. Cílem této rigorózní práce je komplexní analýza života ženy v římské společnosti, a to od zrodu římské společnosti, přes její vrchol až po zánik této římské společnosti. Z počátku ranného vývoje římské společnosti se na ženu nahlíželo jako na osobu lehkovážnou, morálně slabou a nemající způsobilost k téměř žádné samostatné činnosti. Vývojem římské společnosti však došlo k postupné změně pohledu na římské ženy. Římské ženy se tak čím dál více stávaly svobodnějšími a začalo jim být přiznáváno čím dál více práv. Rigorózní práce je členěna do pěti hlavních kapitol, z nichž první kapitola je zaměřena na jednotlivá členění římské společnosti v čase, Druhá kapitola rozděluje způsobilost ženy do čtyř základních pilířů - právní osobnost, svéprávnost, deliktní a trestní způsobilost a procesní způsobilost. Třetí kapitola se zabývá postavením ženy v římském právu rodinném. Čtvrtá kapitola se zabývá římským právem dědickým a v kapitole páté je komparace postavení ženy v římském právu s právem současným.
Abstract in different language: This doctoral thesis deals with the status of women in Roman law. The aim of this thesis is a comprehensive analysis of the life of women in Roman society, from the origins of Roman society, through its peak to its end. From the beginning of the early development of Roman society, women were seen as frivolous, morally weak, and generally unable to have any legal capacity for almost any independent activities. However, as Roman society developed, there was a gradual change in the view of Roman women. They became more and more independent and were granted more and more rights. The thesis is divided into five main chapters, the first of which focuses on the various divisions of Roman society over time. The second chapter divides the capacity of a woman into four basic pillars - legal personality, legal capacity, tortious and criminal capacity, and procedural capacity. The third chapter deals with the status of women in Roman family law. The fourth chapter deals with the Roman inheritance law and chapter five compares the position of women in Roman law with present-day law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace - Mgr. Ing. Hana Pelikanova.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
OP 1 - Pelikanova Hana.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Pr - Pelikanova Hana.pdfPrůběh obhajoby práce273,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48996

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.