Title: Interaktivní kuchařka pro děti
Other Titles: Interactive cookbook for children
Authors: Kraucherová, Renáta
Advisor: Soukupová Petra, MgA. Mgr.
Referee: Majerová Eva, MgA.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49047
Keywords: kuchařka;recepty;děti;koláž;interaktivní prvky;ilustrace;postup;básně;harmoniková vazba
Keywords in different language: cookbook;recipes;children;collage;interactive elements;illustration;process;poems;accordion binding
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřená na tvorbu interaktivní kuchařky pro děti. V první kapitole jsou popsány mé dosavadní práce, které jsem vytvořila na této škole, jejich témata a jednotlivá zpracování. Druhá kapitola popisuje, jaké důvody mě vedly k tvorbě kuchařky právě pro děti a vlastní zkušenosti z dětství. Proces přípravy a samostatná tvorba vystihují přípravu vlastních papírů a jednotlivých komponentů, formu zvolené techniky, kterou je celá kniha tvořena a dále rozvržení jednotlivých stran s danými recepty. Kapitola také zahrnuje volbu Interaktivních prvků, které mají knihu oživit a více tak zaujmout dětského čtenáře. Dále je zde zahrnuta technologická specifikace, popis jednotlivých technik a volba vazby knihy. Závěr přibližuje přínos této knihy pro daný obor a důležitost tištěných knih nejen pro děti.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on creating an interactive cookbook for children. The first chapter describes my previous work, which I created at this school, their topics and individual elaborations. The second chapter describes what reasons led me to create a cookbook just for children and my own childhood experience. The process of preparation and independent creation describe the preparation of own papers and individual components, the form of the chosen technique, which is the whole book, and the layout of individual pages with given recipes. The chapter also includes a selection of interactive elements that should bring the book to life and thus attract the children's reader more. Furthermore, there is a technological specification, a description of individual techniques and the choice of book binding. The conclusion outlines the benefits of this book for the field and the importance of printed books not only for children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pruvodni_zprava_kraucherova_renata.pdfPlný text práce9,31 MBAdobe PDFView/Open
KRAUCHEROVA.docPosudek vedoucího práce51 kBMicrosoft WordView/Open
KRAUCHEROVA_0.docPosudek oponenta práce53,5 kBMicrosoft WordView/Open
KRAUCHEROVA.pdfPrůběh obhajoby práce309,45 kBAdobe PDFView/Open
BP_kraucherova_renata.pdfVŠKP - příloha231,5 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.