Title: Zpracování projektové dokumentace pro stavbu pod názvem: \\ Hotel pro sportovce
Authors: Němeček, Jiří
Advisor: Petráš Václav, Ing. Ph.D., MSc.
Referee: Novák Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49072
Keywords: hotelový objekt pro sportovce;stavba;sloup;průvlak;deska;železobeton;výztuž;monolit;statické posouzení;technické zařízení budov;požárně bezpečnostní řešení;projektová dokumentace;stavební povolení
Keywords in different language: hotel building for athletes;construction;column;die;slab;reinforced concrete;reinforcement;monolith;static assessment;technical equipment of buildings;fire safety solutions;project documentation;building permit
Abstract: Náplní této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Práce obsahuje návrh hotelového objektu, statické posouzení vybraných nosných prvků (sloup, průvlak a křížem vyztužená deska), požárně bezpečnostní řešení, řešení technického zařízení budov a tepelně technické řešení obálky budovy. Vypracování bylo provedeno podle platných zákonů, vyhlášek a právních norem. Pro výpočty byly použity programy FIN 2D a Scia Engineer, pro výkresovou část program CADKON+ 2021.
Abstract in different language: The content of this bachelor's thesis is the processing of project documentation for building permits. The work includes the design of a hotel building, static assessment of selected load-bearing elements (column, die and cross-reinforced slab), fire safety solutions, technical equipment of buildings and thermal technical solutions of the building envelope. The elaboration was carried out in accordance with valid laws, decrees and legal norms. The FIN 2D and Scia Engineer programs were used for the calculations, and the CADKON + 2021 program was used for the drawing part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Nemecek.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Nemecek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce719,38 kBAdobe PDFView/Open
Nemecek_oponent.docxPosudek oponenta práce18,61 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Nemecek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce216,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49072

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.