Title: Rozšíření aplikace pro správu uživatelů
Other Titles: Extension of the user management application
Authors: Hlaváč, Jakub
Advisor: Dobrý Jiří, Ing.
Referee: Otta Maxmilián, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49096
Keywords: cloud;aws;aws lambda;amazon cognito;amazon dynamodb;nosql;multitenantní;aimtec;administrace;angular;typescript;jenkins
Keywords in different language: cloud;aws;aws lambda;amazon cognito;amazon dynamodb;nosql;miltitenant;aimtec;administration;angular;typescript;jenkins
Abstract: Cílem práce je navrhnout a implementovat rozšíření nutné pro správu uživatelů a přístupových práv do multitenantního prostředí v rámci aimtec.cloud. Rozšíření aplikace aimtec.cloud Portál je potřeba pro zjednodušení procesu správy uživatelů, aplikací a přístupových práv v multitenantním prostředí. Za účelem vypracování této práce bylo provedeno seznámení s aktuální implementací aimtec.cloud Portálu a používaných procesů. Následovalo hlubší porozumění používaných služeb Amazon Web Services. Po provedení analýzy byl udělán návrh konečného řešení, kdy byly zapracovány požadavky zákazníka a vytvořen wireframe uživatelského rozhraní. Návrh UI byl následně konzultován s externím specialistou. Hlavní částí práce je implementace navrženého řešení, kdy byly v jazyce Java implementovány jednotlivé aplikace nasazované do AWS Lambda funkcí a knihovny pro práci s Amazon DynamoDB a Amazon Cognito. Implementace uživatelského rozhraní byla provedena do již existující Angular aplikace aimtec.cloud Portál. Řešení bylo otestováno jednotkovými a integračními testy a následovalo jeho nasazení do produkčního prostředí. Po nasazení výsledného řešení došlo k zjednodušení procesu správy uživatelů a přístupových práv, kdy je proces snadno převoditelný mezi zaměstnanci a není již potřeba speciálně proškoleného programátora. Zároveň je zajištěna konzistentnost ukládaných dat.
Abstract in different language: The main purpose of this thesis is to design and implement the necessary extension for the management of users and their access rights into a multitenant environment within aimtec.cloud. The enlargement of aimtec.cloud Portal is needed to simplify the current process of management of users, applications and access rights in a multitenant environment. First part contains an introduction of the current implementation of aimtec.cloud portal with used processes. The following part is focusing on a deeper understanding and analysation of the Amazon Web Services. The final user interface wireframe consists of customer's requirements. This UI draft is then consulted with an external specialist. The main part of this thesis is to implement the solution which consists of individual Java applications deployed into the AWS Lambda function and libraries for working with Amazon DynamoDB and Amazon Cognito. The implementation of the user interface is done into existing Angular application aimtec.cloud Portal. After the solution is tested by unit and integration tests, there follows the deployment into a production environment. After the deployment of the final solution, the process of user management and access rights is simplified. The process is now easily transferable among employees and there is no need for a specially trained programmer. At the same time the consistency of stored data is perfectly ensured.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A20N0050P-text_DIP.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
A20N0050Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce838,8 kBAdobe PDFView/Open
A20N0050Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce411,94 kBAdobe PDFView/Open
A20N0050Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce535,78 kBAdobe PDFView/Open
A20N0050P-zadani_DIP.pdfVŠKP - příloha17,59 kBAdobe PDFView/Open
A20N0050P_prilohy.zipVŠKP - příloha134,8 MBZIPView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.