Název: Analýza agilního dodání produktů před a po vypuknutí epidemie COVID-19
Další názvy: Analysis of agile delivery of products before and after the outbreak of the COVID-19 epidemic
Autoři: Tauchenová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Brada Přemysl, Doc. Ing. MSc., Ph.D.
Oponent: Svoboda Tomáš, Ing.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49097
Klíčová slova: analýza;datová analytika;agilní metodiky;projektové řízení;kvalitativní výzkum;kvantitativní výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: analysis;data analytics;agile methodologies;project management;qualitative research;quantitative research
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá projektovým řízením a agilní dodávkou pro- duktů ve vybraném podniku. Cílem práce bylo nejprve porovnat metodiku projektového řízení podniku s obdobnou metodikou Disciplined Agile De- livery, ze které metodika podniku vychází. Následně měly být získané te- oretické poznatky o dodávce produktů využity pro hlavní část diplomové práce, jejímž cílem bylo zhodnotit dopad epidemie Covid-19 na interní pro- cesy a určit změny, které byly způsobeny jejím vypuknutím. Vyhodnocení změn probíhalo na základě kvalitativní a kvantitativní ana- lýzy. Kvalitativní část se skládala z konzultací s vedením divize a strukturo- vanými rozhovory s vybranými konzultanty a zákazníky podniku. Kvantita- tivní část byla tvořena analýzou projektových dat a dotazníkovým šetřením mezi seniorními konzultanty. Získané výsledky ukazují, že kromě předpokládaného přesunu vedení pro- jektů do on-line prostředí a omezení osobního kontaktu se zákazníky epide- mie nezpůsobila výrazné změny v dodávce produktů. V rámci provedené analýzy byla objevena vazba mezi oblastí cestování za zákazníky a pracností projektů. Potvrdilo se, že mírně zvýšená pracnost projektů, kterou přesun způsobil, byla kompenzována časem, který byl ušetřen omezeným cestováním za zákazníky. V dalších zkoumaných oblastech vedení projektů vliv epidemie nebyl prokázán. V závěru práce jsou formulována konkrétní doporučení vyplývající z vý- sledků analýz, které z postupů zavedených kvůli epidemii Covid-19 zachovat i ve standardních podmínkách, a jakým způsobem optimalizovat úzká místa v projektovém řízení podniku
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with project management and agile product delivery in a selected company. The aim of the thesis was to compare the project man- agement methodology of the selected company with a similar methodology called Disciplined Agile Delivery on which the company's methodology is based. Subsequently, the theoretical knowledge gained about product delivery in the selected company was to be used for the main part of the thesis which aimed to evaluate the impact of the Covid-19 epidemic on internal processes and to identify the changes that were caused by the outbreak. The evaluation of the changes was based on qualitative and quantitative analysis. The qualitative part consisted of consultations with management and structured interviews with selected consultants and customers of the company. The quantitative part consisted of an analysis of project data and a questionnaire survey among senior consultants. The results obtained show, that apart from the expected shift of project management to the online environment and the reduction of face-to-face contact with customers, the epidemic did not cause significant changes in product delivery. In the analysis carried out, a link was found between the area of customer travels and project workload. It was confirmed that the slightly increased project workload caused by the shift was balanced by the time saved by decreased travelling to customers. In the other project man- agement areas examined, the effect of the epidemic was not demonstrated. The thesis concludes with specific recommendations from the results of the analyses which of the practices put in place due to the Covid-19 epi- demic to maintain in standard conditions, and how to optimize the project management of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_tauchenova.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A20N0055Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce434,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A20N0055Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce62,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A20N0055Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce561,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/49097

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.