Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBrada Přemysl, Doc. Ing. MSc., Ph.D.
dc.contributor.authorTauchenová, Lucie
dc.contributor.refereeSvoboda Tomáš, Ing.
dc.date.accepted2022-6-20
dc.date.accessioned2022-07-18T22:33:53Z-
dc.date.available2021-9-10
dc.date.available2022-07-18T22:33:53Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-19
dc.identifier89895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49097-
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá projektovým řízením a agilní dodávkou pro- duktů ve vybraném podniku. Cílem práce bylo nejprve porovnat metodiku projektového řízení podniku s obdobnou metodikou Disciplined Agile De- livery, ze které metodika podniku vychází. Následně měly být získané te- oretické poznatky o dodávce produktů využity pro hlavní část diplomové práce, jejímž cílem bylo zhodnotit dopad epidemie Covid-19 na interní pro- cesy a určit změny, které byly způsobeny jejím vypuknutím. Vyhodnocení změn probíhalo na základě kvalitativní a kvantitativní ana- lýzy. Kvalitativní část se skládala z konzultací s vedením divize a strukturo- vanými rozhovory s vybranými konzultanty a zákazníky podniku. Kvantita- tivní část byla tvořena analýzou projektových dat a dotazníkovým šetřením mezi seniorními konzultanty. Získané výsledky ukazují, že kromě předpokládaného přesunu vedení pro- jektů do on-line prostředí a omezení osobního kontaktu se zákazníky epide- mie nezpůsobila výrazné změny v dodávce produktů. V rámci provedené analýzy byla objevena vazba mezi oblastí cestování za zákazníky a pracností projektů. Potvrdilo se, že mírně zvýšená pracnost projektů, kterou přesun způsobil, byla kompenzována časem, který byl ušetřen omezeným cestováním za zákazníky. V dalších zkoumaných oblastech vedení projektů vliv epidemie nebyl prokázán. V závěru práce jsou formulována konkrétní doporučení vyplývající z vý- sledků analýz, které z postupů zavedených kvůli epidemii Covid-19 zachovat i ve standardních podmínkách, a jakým způsobem optimalizovat úzká místa v projektovém řízení podnikucs
dc.format102 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectdatová analytikacs
dc.subjectagilní metodikycs
dc.subjectprojektové řízenícs
dc.subjectkvalitativní výzkumcs
dc.subjectkvantitativní výzkumcs
dc.titleAnalýza agilního dodání produktů před a po vypuknutí epidemie COVID-19cs
dc.title.alternativeAnalysis of agile delivery of products before and after the outbreak of the COVID-19 epidemicen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programInženýrská informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with project management and agile product delivery in a selected company. The aim of the thesis was to compare the project man- agement methodology of the selected company with a similar methodology called Disciplined Agile Delivery on which the company's methodology is based. Subsequently, the theoretical knowledge gained about product delivery in the selected company was to be used for the main part of the thesis which aimed to evaluate the impact of the Covid-19 epidemic on internal processes and to identify the changes that were caused by the outbreak. The evaluation of the changes was based on qualitative and quantitative analysis. The qualitative part consisted of consultations with management and structured interviews with selected consultants and customers of the company. The quantitative part consisted of an analysis of project data and a questionnaire survey among senior consultants. The results obtained show, that apart from the expected shift of project management to the online environment and the reduction of face-to-face contact with customers, the epidemic did not cause significant changes in product delivery. In the analysis carried out, a link was found between the area of customer travels and project workload. It was confirmed that the slightly increased project workload caused by the shift was balanced by the time saved by decreased travelling to customers. In the other project man- agement areas examined, the effect of the epidemic was not demonstrated. The thesis concludes with specific recommendations from the results of the analyses which of the practices put in place due to the Covid-19 epi- demic to maintain in standard conditions, and how to optimize the project management of the company.en
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translateddata analyticsen
dc.subject.translatedagile methodologiesen
dc.subject.translatedproject managementen
dc.subject.translatedqualitative researchen
dc.subject.translatedquantitative researchen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_tauchenova.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
A20N0055Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce434,06 kBAdobe PDFView/Open
A20N0055Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce62,39 kBAdobe PDFView/Open
A20N0055Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce561,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49097

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.