Název: VIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU NEBO NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Další názvy: THE VISUAL IDENTITY OF THE EXISTING SUBJECT OR NON-PROFIT INSTITUTION
Autoři: Hřebcová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Oponent: Steker František, Doc. akademický malíř
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49139
Klíčová slova: vizuální identita;logo;vodní hrad švihov;historický subjekt;logomanuál;typografie;horizontální linie;vodní hladina;grafický design
Klíčová slova v dalším jazyce: visual identity;logotype;water castle švihov;historical subject;basic guideline;typography;horizontal line;water level;graphic design
Abstrakt: Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila Vizuální identitu existujícího subjektu - Vodní hrad Švihov. Důvodem výběru byl můj zájem o historii, dobré znalosti o hradu a jeho okolí. Současné logo Vodního hradu Švihov tvoří silueta hradu na rozbouřených vlnách, to celé je ohraničeno gotickým obloukem. Já jsem vytvořila nové logo založené na typografii, díky tomu je logo dobře čitelné a snadno rozpoznatelné. Logo se skládá z názvu hradu - Švihov. Háček nad písmenem Š je záměrně upraven. Ve spodní části loga jsou čtyři vodorovné linie. Tyto linie představují vodní hladinu kolem hradu. Hrad se tak odráží ve vodní hladině. Základem typografického loga je výběr vhodného písma. Písmo by mělo nést důležitost informace a dodržovat tradici. Proto jsem zvolila písmo Bebas Neu. Jako základní barvy jsem vybrala kombinaci modré a žluté. Tyto dvě barvy mají vysoký kontrast a jsou vhodné pro použití s historickým hradem. Vizuální identita kombinuje základní písmo, barvy, nosný prvek a samozřejmě logo. Vytvořila jsem základní publikace, mapu hradu, trifold o hradu, mapu stezky kolem Švihova a další merchandise. Základní manuál jsem vytvořila jako plakát, na něm jsem představila principy a příklady práce s celkovým vizuálním stylem. Prezentaci celkové koncepce jsem se rozhodla vytvořit na podlouhlém banneru.
Abstrakt v dalším jazyce: I choose the topic of this master thesis Visual identity of an existing entity - Water Castle Švihov. The reasons of the decisions were my intention in history, good knowledge about castle and surroundings. The current logotype consists of silhouette of a castle on stormy waves, all is covered with Gothic arch. I create typographics logotype because of good readability and easy to recognize. The logotype consists of the name of castle - Švihov. The wedge over the letter Š is intentionally modified, it correlates with horizontal lines. In the bottom part of logotype there are four horizontal lines which complement the composition. This lines presents water level around the castle. The castle is reflected in the water level. The base of typographics logotype is the choise of suitable font. Font should carry the importance of information and adhere to tradition. So I selected the font Bebas Neu. I chose the combination of blue and yellow as basic colours. This two colours have high contrast and they are suitable for use with a historical castle. The visual identity combines the basic font, color and supporting element and the logotype, of course. I created basic publications, map of castle, trifold about castle, map of path around Švihov and other merchandise. The basic guideline I created as poster, there I presented principles and examples of working with the overall visual style. And I chose to created presentation of overall concept on the elongated banner.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KDE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hrebcova_sarka_DP_zprava.pdfPlný text práce11,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrebcova.pdfPosudek vedoucího práce110,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrebcova_0.pdfPosudek oponenta práce104,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrebcova_1.pdfPrůběh obhajoby práce272,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/49139

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.