Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFišerová Kristýna, Doc. MgA.
dc.contributor.authorHřebcová, Šárka
dc.contributor.refereeSteker František, Doc. akademický malíř
dc.date.accepted2022-6-14
dc.date.accessioned2022-07-18T22:34:14Z-
dc.date.available2021-5-31
dc.date.available2022-07-18T22:34:14Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-4-29
dc.identifier88501
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49139-
dc.description.abstractJako téma své diplomové práce jsem si zvolila Vizuální identitu existujícího subjektu - Vodní hrad Švihov. Důvodem výběru byl můj zájem o historii, dobré znalosti o hradu a jeho okolí. Současné logo Vodního hradu Švihov tvoří silueta hradu na rozbouřených vlnách, to celé je ohraničeno gotickým obloukem. Já jsem vytvořila nové logo založené na typografii, díky tomu je logo dobře čitelné a snadno rozpoznatelné. Logo se skládá z názvu hradu - Švihov. Háček nad písmenem Š je záměrně upraven. Ve spodní části loga jsou čtyři vodorovné linie. Tyto linie představují vodní hladinu kolem hradu. Hrad se tak odráží ve vodní hladině. Základem typografického loga je výběr vhodného písma. Písmo by mělo nést důležitost informace a dodržovat tradici. Proto jsem zvolila písmo Bebas Neu. Jako základní barvy jsem vybrala kombinaci modré a žluté. Tyto dvě barvy mají vysoký kontrast a jsou vhodné pro použití s historickým hradem. Vizuální identita kombinuje základní písmo, barvy, nosný prvek a samozřejmě logo. Vytvořila jsem základní publikace, mapu hradu, trifold o hradu, mapu stezky kolem Švihova a další merchandise. Základní manuál jsem vytvořila jako plakát, na něm jsem představila principy a příklady práce s celkovým vizuálním stylem. Prezentaci celkové koncepce jsem se rozhodla vytvořit na podlouhlém banneru.cs
dc.format41 str. (21 230 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectvizuální identitacs
dc.subjectlogocs
dc.subjectvodní hrad švihovcs
dc.subjecthistorický subjektcs
dc.subjectlogomanuálcs
dc.subjecttypografiecs
dc.subjecthorizontální liniecs
dc.subjectvodní hladinacs
dc.subjectgrafický designcs
dc.titleVIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU NEBO NEZISKOVÉ ORGANIZACEcs
dc.title.alternativeTHE VISUAL IDENTITY OF THE EXISTING SUBJECT OR NON-PROFIT INSTITUTIONen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgA.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
dc.thesis.degree-programDesign
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedI choose the topic of this master thesis Visual identity of an existing entity - Water Castle Švihov. The reasons of the decisions were my intention in history, good knowledge about castle and surroundings. The current logotype consists of silhouette of a castle on stormy waves, all is covered with Gothic arch. I create typographics logotype because of good readability and easy to recognize. The logotype consists of the name of castle - Švihov. The wedge over the letter Š is intentionally modified, it correlates with horizontal lines. In the bottom part of logotype there are four horizontal lines which complement the composition. This lines presents water level around the castle. The castle is reflected in the water level. The base of typographics logotype is the choise of suitable font. Font should carry the importance of information and adhere to tradition. So I selected the font Bebas Neu. I chose the combination of blue and yellow as basic colours. This two colours have high contrast and they are suitable for use with a historical castle. The visual identity combines the basic font, color and supporting element and the logotype, of course. I created basic publications, map of castle, trifold about castle, map of path around Švihov and other merchandise. The basic guideline I created as poster, there I presented principles and examples of working with the overall visual style. And I chose to created presentation of overall concept on the elongated banner.en
dc.subject.translatedvisual identityen
dc.subject.translatedlogotypeen
dc.subject.translatedwater castle švihoven
dc.subject.translatedhistorical subjecten
dc.subject.translatedbasic guidelineen
dc.subject.translatedtypographyen
dc.subject.translatedhorizontal lineen
dc.subject.translatedwater levelen
dc.subject.translatedgraphic designen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrebcova_sarka_DP_zprava.pdfPlný text práce11,44 MBAdobe PDFView/Open
Hrebcova.pdfPosudek vedoucího práce110,63 kBAdobe PDFView/Open
Hrebcova_0.pdfPosudek oponenta práce104,59 kBAdobe PDFView/Open
Hrebcova_1.pdfPrůběh obhajoby práce272,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.