Title: Zvyšování únavové životnosti svarů vysokopevnostních ocelí metodou HFMI
Other Titles: Increasing fatigue life of High Strength Steels using HFMI (High Frequency Mechanical Impact)
Authors: Ozom, Bořek
Advisor: Kříž Antonín, Prof. Dr. Ing. IWE
Referee: Florek Anton, Ing. CSc., Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49175
Keywords: hfmi;svařování;zbytkové napětí;únavová životnost;kolejová vozidla
Keywords in different language: hfmi;welding;residual stresses;material fatigue;rail transport
Abstract: Rešeršní část diplomové práce je zaměřena na problematiku únavové životnosti a zbytkových napětí u svařovaných konstrukcí. Zabývá se také možností aplikace vysokopevnostních ocelí ve vazbě na kolejová vozidla a detailně popisuje technologii vysokofrekvenčního mechanického impaktu (HFMI) a její úskalí. Cílem diplomové práce je provést a vyhodnotit únavové zkoušky svařenců z ocelí S235JR a S460MC u nichž byla aplikována technologie HFMI. Výstupem experimentální části diplomové práce bude posouzení vlivu technologie HFMI u zkoušených materiálů.
Abstract in different language: The theoretical part of the diploma thesis is focused on the topic of fatigue life and residual stresses in welded structures. It also deals with the possibility of application of high-strength steels in connection with rail transport and describes in detail the technology of high-frequency mechanical impact (HFMI). The aim of the diploma thesis is to perform and evaluate fatigue tests on welded samples made of steels S235JR and S460MC and examine the influence of HFMI. The output of the experimental part of this thesis will be an assessment of the influence of HFMI technology on the tested materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Borek_Ozom.pdfPlný text práce9,69 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce72,16 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce54,39 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.