Title: Monitorování letu padákového kluzáku
Other Titles: Paraglider flight monitoring
Authors: Třasák, Lukáš
Advisor: Šroubová Lenka, Ing. Ph.D.
Referee: Karban Pavel, Prof. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49202
Keywords: let;padákový kluzák;senzory;arduino;aerodynamika a kinematika letu;deska plošných spojů
Keywords in different language: flight;paraglider;senzors;ardunino;aerodynamic and kinematic of flight;circuit board
Abstract: Předkládaná bakalářská práce řeší návrh a realizaci měřícího zařízení pro měření parametrů letu reálného padákového kluzáku. V rámci této práce byla zpracována rešerše na téma kinematiky a dynamiky padákového kluzáku, následně je popsána problematika návrhu hardwaru a softwaru pro sběr dat. Nejdříve práce seznamuje se základy dynamiky a kinematiky letu. Druhá část již představuje realizaci měřícího zařízení, pro které je navržen konkrétní hardware a software pro sběr dat. Třetí část se zabývá zpracováním získaných dat. Zpracovaná data jsou po té vizualizována a analyzována.
Abstract in different language: This bachelor work solves a proposition and a realization of hardware for measuring real paragliding. There has been elaborated a recherche of Aerodynamic and kinematics paragliding. within the framework of this work. Then there is described a problematic of hardware and software for collecting data. At first it is necessary to make an acquaintance with bases of flight dynamics and kinematics. The second part already presents a the implemantation of the measuring box for that it was proposed a needful hardware and software for data collection. The third part deals with the processing of the obtained data. The processed data are then visualized and analyzed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukas Trasak Bakalarska prace Monitorovani letu padakoveho kluzaku.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce51,1 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,78 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce33,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.