Název: Elektronický podpis v oblasti soukromého práva
Další názvy: Electronic Signature in Private Law
Autoři: Ambrož, Jan
Vedoucí práce/školitel: Spurný, Radek
Oponent: Psutka, Jindřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4929
Klíčová slova: elektronický podpis;vlastnoruční podpis;podpis;vůle;projev vůle;odpovědnostní vztahy;e-commerce;e-government;zákon o elektronickém podpisu;písemné právní úkony
Klíčová slova v dalším jazyce: electronic signature;handwritten signature;signature;will;expression of will;statutory liability;e-commerce;e-government;electronic signature act;written legal acts
Abstrakt: Diplomová práce si klade za cíl osvětlit využití elektronického podpisu v soukromoprávní oblasti v rámci českého právního řádu, dále upozornit a objasnit úskalí plynoucí z jeho používání. Práce se také primárně zabývá vlivem elektronického podpisu na některé náležitosti právních úkonů, možné způsoby zneužití a odpovědnostní vztahy. Práce komparuje jednotlivé instituty a vzniklé otázky se zahraničními právními řády a případně doporučuje možné návrhy de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: Dissertation aims to shed the light on the use of electronic signatures in private law area within the Czech legal system, as well as highlight and explain the difficulties arising from its use. Dissertation is primarily concerned with the influence of the electronic signature on some requirements of legal acts, potential methods of abusing and liability. Dissertation compares various institutes and issues to foreign legal systems and eventually recommends suggestions de lege ferenda.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Elektronicky podpis v oblasti soukromeho prava_CZ120329_signed.pdfPlný text práce914,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Ambroz.pdfPosudek vedoucího práce641,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Ambroz.pdfPosudek oponenta práce774,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Ambroz.pdfPrůběh obhajoby práce274,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4929

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.