Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJeníček, Štěpán
dc.contributor.authorOpatová, Kateřina
dc.contributor.authorKučerová, Ludmila
dc.contributor.authorVorel, Ivan
dc.date.accessioned2022-08-01T10:00:08Z-
dc.date.available2022-08-01T10:00:08Z-
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationJENÍČEK, Š. OPATOVÁ, K. KUČEROVÁ, L. VOREL, I. The Progress of Bainitic Transformation during Austempering in Connection with the Alloying of Unconventional AHS Steels. Manufacturing Technology, 2022, roč. 22, č. 3, s. 288-296. ISSN: 1213-2489cs
dc.identifier.issn1213-2489
dc.identifier.uri2-s2.0-85133735927
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49368
dc.description.abstractJe dobře známo, že neúplná bainitická transformace během austemperace je způsobena především přesycením austenitu uhlíkem. Takto přesycený austenit se stává stabilnějším a k další stabilizaci vede legování křemíkem. Stabilní austenit se nepřeměňuje a zůstává ve struktuře jako tzv. zbytkový austenit. Proto nemohou vznikat karbidy, které jsou v konvenční bainitické struktuře žádoucí, a vzniká bainit bez karbidů. Pozitivní vliv křemíku a uhlíku na stabilizaci austenitu v CFB strukturách byl již prokázán a popsán. Chrom je však dalším prvkem, který má zásadní význam při neúplné bainitické transformaci. Vliv chromu na vývoj mikrostruktury v nekonvenčních AHS ocelích při austemperaci je podrobně diskutován v experimentu v tomto článku.cs
dc.format9 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherJan-Evangelista-Purkyne-Universityen
dc.relation.ispartofseriesManufacturing Technologyen
dc.rights© Manufacturing Technologyen
dc.subjectaustemperingcs
dc.subjectAHS ocelics
dc.subjectchromcs
dc.subjectkřemíkcs
dc.subjectzbytkový austenitcs
dc.titleThe Progress of Bainitic Transformation during Austempering in Connection with the Alloying of Unconventional AHS Steelsen
dc.title.alternativePrůběh bainitické transformace při austemperingu v souvislosti s legováním nekonvenčních AHS ocelícs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedIt is well known that incomplete bainitic transformation during austempering treatment is mainly caused by the supersaturation of austenite with carbon. Such supersaturated austenite becomes more stable and further stabilization is led by silicon alloying. Stable austenite does not transform and re-mains in the structure as socalled residual austenite. Therefore, carbides, which are desirable in a conventional bainitic structure, cannot be formed and carbide free bainite is formed. The positive effect of silicon and carbon on austenite stabilization in CFB structures has already been demonstrated and described. But chromium is another element that is crucial in the incomplete bainitic trans-formation. The influence of chromium on the development of microstructure in unconventional AHS steels during austempering is discussed in detail in the experiment in this paper.en
dc.subject.translatedaustemperingen
dc.subject.translatedAHSSen
dc.subject.translatedchromiumen
dc.subject.translatedsiliconen
dc.subject.translatedRAen
dc.identifier.doi10.21062/mft.2022.043
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43936315
dc.project.IDSGS-2019-019/Materiálově-technologický výzkum moderních vysoce-pevných ocelícs
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT_mft-202203-0013.pdf12,51 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49368

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD