Title: Europol
Other Titles: European Police Office
Authors: Goubej, Lukáš
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49383
Keywords: europol;evropský parlament;rada evropy;informační systém europolu;frontex
Keywords in different language: european police office (europol);european parliament;council of europe;europol information systém;european union border managment agency (frontex)
Abstract: Cílem této bakalářské práce je přiblížení činnosti a fungování Europolu. Autor se zabývá základními pojmy týkajících se Europolu. Také se nám pokusil ukázat celou cestu, která předcházela vzniku této agentury. Dále nám přiblížil orgány Europolu, mezi které patří bezpochyby ředitel a Správní rada. Nejvíce času věnoval problematice spolupráce Europolu s jinými organizacemi, která je dle autorova názoru v dnešní době nejdůležitější. Rozebere spolupráci jak v rámci Evropské unie, tak i v rámci celého světa. Důležitá byla taktéž kapitola, která se týkala přínosů pro občana České republiky, kde autor taktéž zmínil náklady pro občana. Závěrem této práce nás seznámil s konkrétně úspěšnými akcemi, na kterých se Europol podílel.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to approach the activities and functioning of Europol. The author deals with basic concepts related to Europol. He also tried us show the whole path that preceded the creation of this agency. He also introduced us to the authorities Europol, which undoubtedly includes the Director and the Board of directors. He devoted most of his time the issue of Europol's cooperation with other organizations, which in the author's view most important today. It will analyze cooperation both within the European Union and worldwide. The chapter on citizen benefits was also important Of the Czech Republic, where the author also mentioned the costs for the citizen. At the end of this work us acquainted with specifically successful actions in which Europol participated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- EUROPOL- Lukas Goubej.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFView/Open
Goubej - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce628,87 kBAdobe PDFView/Open
Goubej - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce604,22 kBAdobe PDFView/Open
Goubej - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce275,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49383

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.