Název: Současné velikonoční tradice na Plzeňsku
Další názvy: Contemporary Easter traditions in the Pilsen region
Autoři: Suchá, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Kouba Vojtěch, Ing. Ph.D.
Oponent: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49385
Klíčová slova: tradice;zvyky;papežské pivo;křístání;muzejní sbírky
Klíčová slova v dalším jazyce: tradition;customs;pope´s beer;crucifixion;museum collections
Abstrakt: Ve své bakalářské práci jsem se zabývala současnými velikonočními tradicemi na Plzeňsku, které byly zmapovány. Nejprve byl představen pojem tradice a samotný plzeňský kraj a nejznámější velikonoční zvyky a tradice. Následně jsem se zabývala tradicí křístání v obci Mešno na Rokycansku a její roli v místní kronice, obnovené tradici papežského piva a využití této tradice v marketingu. V závěru práce jsem svou pozornost zaměřila na muzejní sbírky vybraných muzeí na Plzeňsku. Práce vychází z hloubkových rozhovorů s respondenty, ale i z bádání a zpracovávání historických materiálů.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor thesis I dealt with the current Easter traditions in Pilsen region, which were mapped. First, the concept of tradition and the Pilsen region itself and the most famous Easter customs and traditions were introduced. Subsequently, I dealt with the tradition of crucifixion in the village of Mešno in the Rokycany region and its role in the local chronicle, the revived tradition of the Pope´s beer and the use of this tradition in marketing. Finally, I focused my attention on the museum collections of selected museums in the Pilsen region. The thesis is based on in-depth interviews with respondents, as well as research and processing of historical materials
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Kristyna Sucha.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sucha - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce659,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sucha - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce687,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sucha - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce274,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/49385

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.