Title: Současné velikonoční tradice na Plzeňsku
Other Titles: Contemporary Easter traditions in the Pilsen region
Authors: Suchá, Kristýna
Advisor: Kouba Vojtěch, Ing. Ph.D.
Referee: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49385
Keywords: tradice;zvyky;papežské pivo;křístání;muzejní sbírky
Keywords in different language: tradition;customs;pope´s beer;crucifixion;museum collections
Abstract: Ve své bakalářské práci jsem se zabývala současnými velikonočními tradicemi na Plzeňsku, které byly zmapovány. Nejprve byl představen pojem tradice a samotný plzeňský kraj a nejznámější velikonoční zvyky a tradice. Následně jsem se zabývala tradicí křístání v obci Mešno na Rokycansku a její roli v místní kronice, obnovené tradici papežského piva a využití této tradice v marketingu. V závěru práce jsem svou pozornost zaměřila na muzejní sbírky vybraných muzeí na Plzeňsku. Práce vychází z hloubkových rozhovorů s respondenty, ale i z bádání a zpracovávání historických materiálů.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I dealt with the current Easter traditions in Pilsen region, which were mapped. First, the concept of tradition and the Pilsen region itself and the most famous Easter customs and traditions were introduced. Subsequently, I dealt with the tradition of crucifixion in the village of Mešno in the Rokycany region and its role in the local chronicle, the revived tradition of the Pope´s beer and the use of this tradition in marketing. Finally, I focused my attention on the museum collections of selected museums in the Pilsen region. The thesis is based on in-depth interviews with respondents, as well as research and processing of historical materials
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Kristyna Sucha.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Sucha - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce659,49 kBAdobe PDFView/Open
Sucha - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce687,77 kBAdobe PDFView/Open
Sucha - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce274,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49385

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.