Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŽikovská, Petra
dc.contributor.authorČamborová, Monika
dc.contributor.refereeHák, Jan
dc.date.accepted2012-05-14
dc.date.accessioned2013-06-19T06:44:36Z
dc.date.available2011-03-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:44:36Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-28
dc.identifier47059
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4943
dc.description.abstractDiplomová práce - Majetková práva autorská a licenční smlouva - pojednává o současné legislativní úpravě majetkových práv autorských, která současný zákon vymezuje podle způsobů užití díla a dále o institutu licenční smlouvy, což je klíčový právní pojem relativizace výlučných autorských majetkových práv. Cílem diplomové práce je zhodnocení platné právní úpravy v České republice, s přihlédnutím k zahraniční a komunitární úpravě. Diplomová práce je dělena na dva, resp. tři stěžejní celky, z čehož první celek je věnován úvodu do samotné autorskoprávní problematiky. V této první části je shrnut samotný pojem, předmět, principy, funkce a koncepce autorského práva, stručně zhodnocena historie s ohledem na mezinárodní a komunitární vývoj. Druhá část práce se zabývá užitím díla v hmotné a nehmotné podobě, blíže specifikuje jednotlivé druhy užití, dále konkretizuje tzv. jiná majetková práva, zmíněna je rovněž problematika trvání majetkových autorských práv. V poslední části se diplomová práce věnuje problematice licenční smlouvy, zejména pojmu, náležitostem a licenční odměně, jednotlivým typům licence a skutečnostem vedoucím k zániku licence. Autorka práce prokládá jednotlivé kapitoly příklady z praxe, tj. judikaturou a souvisejícími články, které byly uveřejněny v odborných časopisech. Z uvedené judikatury jednoznačně vyplývají odlišné přístupy v rozhodování soudů i přístupu k jednotlivým institutům. V závěru práce je uvedeno zhodnocení diplomové práce s odkazem na aktuální rozhodnutí Ústavního soudu, které bylo podnětem ke zkoumání souladu současné tuzemské úpravy s úpravou unijní.cs
dc.format110 s. (199 402 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectduševní vlastnictvícs
dc.subjectautorské právocs
dc.subjectautorský zákoncs
dc.subjectdualistické pojetí autorského právacs
dc.subjectužití dílacs
dc.subjectrozmnožování dílacs
dc.subjectrozšiřování dílacs
dc.subjectpronájem dílacs
dc.subjectpůjčování dílacs
dc.subjectvystavování dílacs
dc.subjectsdělování díla veřejnostics
dc.subjectjiná majetková právacs
dc.subjectlicenční smlouvacs
dc.subjectlicenční odměnacs
dc.subjectvýhradní a nevýhradní licencecs
dc.subjectpodlicencecs
dc.subjectzánik licencecs
dc.titleMajetková práva autorská a licenční smlouvacs
dc.title.alternativeProprietary rights of a copyright and a licence agreementen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra soukromého práva a civilního procesucs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis - Proprietary Copyrights and Licence Agreement - discusses the existing legislation regulating proprietary copyrights, which are defined in the existing laws on the basis of the manners of exploitation of the relevant work, and the concept of licence agreement, i.e. the key legal concept of relativisation of exclusive proprietary copyrights. The objective of the thesis is to evaluate the legislation in the Czech Republic while taking into account foreign and Community provisions. The thesis is divided into two, or rather three key parts, with the first part providing an introduction to the copyright issues. It summarises the very notion, subject-matter, principles, functions and concept of copyright and provides a brief overview of the history, taking into consideration international and Community development. The second part of the thesis is concerned with the use of a work in tangible and intangible form, details the individual types of exploitation, further specifies the so-called other proprietary rights and mentions the aspect of the term of existence of proprietary copyrights. The last part of the thesis is dedicated to the instrument of licence agreement, particularly the notion itself, its requisites and the licence fee, individual types of licences and facts causing expiry of a licence. The author of the thesis provides practical examples in each chapter, i.e. the case-law and related articles published in professional magazines. The case-law referred to in the thesis clearly shows that there are various approaches in the decision-making of courts and different approaches to the individual instruments. The conclusion provides recapitulation of the thesis with reference to the recent decision of the Constitutional Court which provided an incentive to examine compliance of the existing national provisions with the provisions of the EU.en
dc.subject.translatedintellectual propertyen
dc.subject.translatedcopyrighten
dc.subject.translatedcopyright acten
dc.subject.translateddualistic approach to copyrighten
dc.subject.translatedexploitation of worken
dc.subject.translatedreproduction of worken
dc.subject.translateddissemination of worken
dc.subject.translatedlease of worken
dc.subject.translatedlending of worken
dc.subject.translatedexhibition of worken
dc.subject.translatedcommunication of work to publicen
dc.subject.translatedother proprietary rightsen
dc.subject.translatedlicence agreementen
dc.subject.translatedlicence feeen
dc.subject.translatedexclusive and non-exclusive licenceen
dc.subject.translatedsub-licenceen
dc.subject.translatedexpiry of licenceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Majetkova prava autorska a licencni smlouva_2012.pdfPlný text práce653,13 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Camborova.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek Camborova.pdfPosudek oponenta práce737,73 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Camborova.pdfPrůběh obhajoby práce246,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.