Název: Majetkové předpoklady vzniku kapitálových společností (vkladová povinnost, předmět vkladu, správa vkladu apod.) a jejich funkce
Další názvy: Property prepositions of formation of stock corporations (contribution obligation, contribution object, contribution management, etc.) and their functions
Autoři: Tegér, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Outlá, Anna
Oponent: Krejsová, Zuzana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4967
Klíčová slova: obchodní korporace;základní kapitál;správce vkladu;druhy vkladů;společnost s ručením omezeným;akciová společnost;know-how;využitelnost vkladu
Klíčová slova v dalším jazyce: business corporation;stock capital;contribution manager;type of contribution;limited liability company;joint stock company;know-how;usability of contribution
Abstrakt: Práce popisuje kapitálové společnosti, jejich druhy, pojem správce vkladu, jeho právní úpravu, rozsah splacení vkladu, jednotlivé druhy vkladů, předmět vkladu a jeho využitelnost. Práce porovnává kapitálové společnosti s novou právní úpravou a to zákonem o obchodních korporacích. Dále práce popisuje funkci základního kapitálu a jeho definici.
Abstrakt v dalším jazyce: The graduation work describes a stock corporations, its types, term contribution manager, its legislation, scope of payment of the contribution, the separate types of contributions, the contribution object, its usability. Graduation work compares the stock companies with the new legislation, the law on business corporations. The graduation work also includes functions of stock capital and its definition.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ZCUFPR_Dip_Jakub_Teger.pdfPlný text práce392,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Teger-1.pdfPosudek vedoucího práce376,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Teger-2.pdfPosudek oponenta práce786,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Teger Jakub.pdfPrůběh obhajoby práce303,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4967

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.