Název: Konkurenční doložka a její problematické aspekty ve srovnání s právní úpravou alespoň dvou států
Další názvy: Restraint of trade clause and its problematic aspects in comparison with the legislation at least in two states
Autoři: Elíz, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Dittrich, Michal
Oponent: Janák, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4975
Klíčová slova: konkurenční doložka;pracovněprávní vztah;zaměstnanec;zaměstnavatel;konkurenční jednání
Klíčová slova v dalším jazyce: competition clause;employment relationship;employee;employer;competitive conduct
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá konkurenční doložkou a jejími problematickými aspekty ve srovnání s právní úpravou alespoň dvou států. Je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola je úvod, dále následuje historický vývoj konkurenční doložky, pokračuje současnou úpravou ve srovnání s navrhovanou úpravou, srovnáním se zahraniční úpravou, úvahou de lege ferenda a na konci práce je závěr po kterém následuje cizojazyčné resumé.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the competition clause and its problematic aspects in comparison with the legislation at least two states. It is divided into six chapters. The first chapter is an introduction, followed by the historical development of non-competition clause, it continues the current treatment compared with the proposed treatment, comparison with international rules, consideration de lege ferenda and at the end, the conclusion followed by foreign language abstract.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
konkurencni dolotka pdf.pdfPlný text práce433,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Eliz Vl.-1.pdfPosudek vedoucího práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Eliz Vl.-2.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Eliz Vladimir.pdfPrůběh obhajoby práce301,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4975

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.