Název: Liberace v případě objektivní odpovědnosti za škodu
Další názvy: Liberation in case of objective responsibility for the damage
Autoři: Nováková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Tesař, Tomáš
Oponent: Šíma, Alexander
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4987
Klíčová slova: liberace;objektivní odpovědnost za škodu;občanský zákoník
Klíčová slova v dalším jazyce: liberation;objektive responsibility;civil code
Abstrakt: V úvodu předkládané diplomové práce je vysvětlen pojem liberace tj. zbavení se odpovědnosti, v případě objektivní odpovědnosti za škodu. V další části je popsán historický vývoj liberace, se zaměřením na úpravu v obecném zákoníku občanském z roku 1811. Následně jsem se věnovala současné úpravě liberace v občanském zákoníku a v dalších právních předpisech. Nedílnou součástí této kapitoly je také výčet soudních rozhodnutí, zabývajících se objektivní odpovědností a případné liberace z této odpovědnosti. Předposlední kapitola pojednává o úpravě liberace v návrhu nového občanského zákoníku. Závěr práce je věnován úvahám de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: In the introduction to the thesis is explained the concept of liberation (the abdication of responsibility) in the case of objective responsibility for the damage. The next section describes the historical development of the liberation with a focus on modification in the general civil code of 1811. Then I focused on current form of liberation in the civil code and in other legislation. Important part of this chapter is also a list of court decisions, dealing with objective responsibility and eventual liberation from this responsibility. The penultimate chapter focuses on the form of liberation in the proposal of the new Civil Code. The conclusion is devoted to reflections on de lege ferenda.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Jana Novakova.pdfPlný text práce468,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Novakova J..pdfPosudek vedoucího práce994,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Novakova.pdfPosudek oponenta práce639,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce284,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4987

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.