Title: Liberace v případě objektivní odpovědnosti za škodu
Other Titles: Liberation in case of objective responsibility for the damage
Authors: Nováková, Jana
Advisor: Tesař, Tomáš
Referee: Šíma, Alexander
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4987
Keywords: liberace;objektivní odpovědnost za škodu;občanský zákoník
Keywords in different language: liberation;objektive responsibility;civil code
Abstract: V úvodu předkládané diplomové práce je vysvětlen pojem liberace tj. zbavení se odpovědnosti, v případě objektivní odpovědnosti za škodu. V další části je popsán historický vývoj liberace, se zaměřením na úpravu v obecném zákoníku občanském z roku 1811. Následně jsem se věnovala současné úpravě liberace v občanském zákoníku a v dalších právních předpisech. Nedílnou součástí této kapitoly je také výčet soudních rozhodnutí, zabývajících se objektivní odpovědností a případné liberace z této odpovědnosti. Předposlední kapitola pojednává o úpravě liberace v návrhu nového občanského zákoníku. Závěr práce je věnován úvahám de lege ferenda.
Abstract in different language: In the introduction to the thesis is explained the concept of liberation (the abdication of responsibility) in the case of objective responsibility for the damage. The next section describes the historical development of the liberation with a focus on modification in the general civil code of 1811. Then I focused on current form of liberation in the civil code and in other legislation. Important part of this chapter is also a list of court decisions, dealing with objective responsibility and eventual liberation from this responsibility. The penultimate chapter focuses on the form of liberation in the proposal of the new Civil Code. The conclusion is devoted to reflections on de lege ferenda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jana Novakova.pdfPlný text práce468,19 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Novakova J..pdfPosudek vedoucího práce994,94 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Novakova.pdfPosudek oponenta práce639,74 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce284,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4987

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.