Název: Důkazní břemeno a jeho dělení v rámci řízení
Další názvy: Burden of proof and its division in the trial
Autoři: Červenka, Václav
Vedoucí práce/školitel: Wipplingerová, Miloslava
Oponent: Ungr, Miloslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4989
Klíčová slova: břemeno;důkazní břemeno;dokazování;procesní práva;procesní povinnosti;civilní soudní řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: burden;the burden of proof;evidence;procedural rights;procedural obligations;civil proceedings
Abstrakt: Diplomová práce "důkazní břemeno a jeho dělení v rámci řízení", jejíž hlavním cílem je shrnutí nejvýznamnějších poznatků, názorů a myšlenkových postupů procesních odborníků z oblasti důkazního břemena a poskytnutí uceleného výkladu o důkazním břemenu s přihlédnutím k současné judikatuře, je členěna do čtyř hlavních částí. V první části je pojednáno obecně o civilním soudním řízení, dále je zde uvedena definice dokazování, účel civilního soudního řízení a hlavní zásady, vztahující se k problematice dokazování. V další části jsou uvedena práva a povinnosti účastníků. Třetí část je věnována dokazování obecně, předmětu dokazování a důkazním prostředkům. Čtvrtá, nejobsáhlejí část je věnována problematice důkazní břemeno a jevům souvisejícím
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis "The burden of proof and its division in the trial", whose main objective is to summarize the most important knowledge, ideas and thought processes of experts in the field of procedural burden of proof and provide a comprehensive interpretation of the burden of proof with regard to the present cases, is divided into four main parts. The first section is generally dealt with by civil proceedings, there is also the definition of evidence, the purpose of civil proceedings and the main principles relating to the issue of evidence. The next section describes the rights and obligations of participants. The third part is devoted to evidence in general, the subject of evidence and the burden of resources. The fourth and most extensive section is devoted to the issue of burden of proof and relatives phenomena.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
vaclav cervenka_dukazni bremeno a jeho deleni v ramci rizeni + zadani.pdfPlný text práce711,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Cervenka.pdfPosudek vedoucího práce679,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Cervenka.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Cervenka.pdfPrůběh obhajoby práce256,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4989

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.