Název: Právní úprava registrovaného partnerství
Další názvy: Legal Regulations of registered partnership
Autoři: Nedvědová, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Spurná, Kristýna
Oponent: Radvanová, Senta
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4990
Klíčová slova: homosexualita;homofobie;rodina;partnerství;heterosexualita;manželství;rodina;registrované partnerství;společné jmění manželů;matrika;partner
Klíčová slova v dalším jazyce: homosexuality;homophobia;family;partnership;heterosexuality;marriage;family;partnership;community property;registry;partner
Abstrakt: Tématem mé diplomové práce je ?Právní úprava registrovaného partnerství?. Registrované partnerství je institutem, jež je součástí právního řádu České republiky od července roku 2006, který upravuje soužití dvojic stejného pohlaví. Toto téma jsem si vybrala proto, že přijetí samotného zákona doprovázela řada značně emotivně vypjatých diskusí, a to především po řadě neúspěšných legislativních návrhů. Zákon byl Poslaneckou sněmovnou PČR schválen 15. března 2006, nabyl účinnosti ke dni 1. července 2006 a Česká republika se tímto přiblížila, ba dokonce přiřadila k většině evropských států, které stejnou či obdobnou úpravu znají již desetiletí. Zákon o registrovaném partnerství je označován jako krok ke zrovnoprávnění homosexuálně orientovaných osob, když přesně vymezuje rozsah práv a povinností těchto osob, upravuje uzavírání partnerství, jeho neexistenci, či neplatnost, podmínky pro jeho zrušení či zánik a vzájemnou vyživovací povinnost mezi partnery.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of my dissertation is ?Legislation of registered partnership?. The law of registered partnership is part of the Czech legislation from July 2006. It adjusts living of two people of the same sex. I choosed this topic, because approval of the law was accompanied by very emotionally tensed discussions, especially after a series of failed legislative proposals. The law was approved by the Chamber of Deputies on March 15, 2006 and came into force on July 1, 2006 and the Czech Republic get closer or even assigned to most of the European countries, that have the same or similar adjustment known for decades. The law of registered partnership is known as a step towards equality for gay people. It exactly defines the scope of the rights and obligations of those persons. It adjusts partnership, its annulment, the conditions for cancellation or termination and mutual maintenance duty between partners.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KCP) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Nedvedova.pdfPosudek vedoucího práce893,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Nedvedova.pdfPosudek oponenta práce786,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Nedvedova.pdfPrůběh obhajoby práce263,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4990

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.