Title: Perspektivy vývoje života v obcích Tachovska
Other Titles: Perspectives of the development of life in the villages of Tachovska
Authors: Příhoda, David
Advisor: Lozoviuk Petr, Doc. Ph.D.
Referee: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49900
Keywords: sudety;migrace;amenitní migrace;rozvoj
Keywords in different language: sudetenland;migration;amenity migration;development
Abstract: Bakalářská práce si klade za cíl z etnografického úhlu pohledu reflektovat problematiku amenitní migrace na příkladu několika obcí v česko-německém pohraničí v oblasti Tachovska. V rámci empirického šetření byla zvláštní pozornost věnována otázce, jak místní obyvatelé reinterpretují lokální situaci ve zkoumaných obcích a jaký byl jejich důvod migrace do zmíněné oblasti. Bakalářská práce se skládá ze tří částí. První je věnována vymezení klíčových pojmů, druhá místnímu šetření a třetí část je zaměřena na průběh a výsledky empirického výzkumu. Sběr empirických dat byl prováděn prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů a zúčastněného i nezúčastněného pozorování. Doplňkový zdroj pramenů představují archiválie, osobní dokumenty, lokální periodika a sekundární literatura.
Abstract in different language: The bachelor's thesis aims to reflect the issue of amenity migration from an ethnographic point of view on the example of several municipalities in the Czech-German border area in the Tachov region. As part of the empirical investigation, special attention was paid to the question of how local residents reinterpret the local situation in the investigated municipalities and what was their reason for migrating to the mentioned area. This bachelor thesis consists of three parts. The first is dedicated to the definition of key concepts, the second to local investigation and the third part is focused on the course and results of empirical research. Empirical data collection was conducted through semi-structured interviews and participant and non-participant observation. Additional sources are archives, personal documents, local periodicals and secondary literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Prihoda.pdfPlný text práce489,87 kBAdobe PDFView/Open
Prihoda - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Prihoda - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Prihoda.pdfPrůběh obhajoby práce284,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49900

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.