Title: Sociální konstrukce a sexualizace těla náctiletých dívek ve veřejném prostoru
Other Titles: Social construction and sexualization of teenage girls bodies in public space
Authors: Hošková, Jolana Anna
Advisor: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Referee: Šmejda Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49952
Keywords: objektifikace;znásilnění;sebeobjektifikace;sexuální násilí;kultura znásilnění;symbolické násilí;náctileté dívky
Keywords in different language: objectification;rape;self-objectification;sexual violence;rape culture;symbolic violence;teenage girls
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na způsob, jakým dospívající dívky interpretují sexuální násilí ve veřejném prostoru, přičemž využívá koncepty a teorie sexuální objektifikace, sebeobjektifikace, symbolického násilí a kultury znásilnění. Pojednává o faktorech, které ovlivňují jejich strach ze sexuálního násilí a znásilnění ve veřejném prostoru, o tom, jak se tento strach reprodukuje v jejich sociálních skupinách a jak ovlivňuje sociální konstrukci krásy, kterou konzumují, a jejich přemýšlení o vlastním těle. Zvažuje také jejich strategie poté, co se staly obětí sexuálního násilí nebo znásilnění, a dokonce mechanismy, které mají, i když se nikdy obětí takových trestných činů nestaly.
Abstract in different language: This Master thesis is focused on the way teenage girls interpret sexual violence in public space, while it uses the concepts and theories of sexual objectification, self-objectification, symbolic violence and rape culture. It discusses the factors that affects their fear of sexual violence and rape in public space, how this fear is reproduced in their social groups and how it affects the social construction of beauty they consume, and their thinking about their own bodies. It also considers their coping mechanisms after they have been a victim of sexual violence or rape, and even the mechanisms they have even though they have never been a victim of such crimes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hoskova.pdfPlný text práce479,73 kBAdobe PDFView/Open
Hoskova - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce863,73 kBAdobe PDFView/Open
Hoskova-posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Hoskova.pdfPrůběh obhajoby práce294,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.