Title: Analýza efektivity distanční výuky na 2. stupni základní školy
Other Titles: Efficiency analysis of distant schooling within upper primary schools
Authors: Barancová, Michaela
Advisor: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49967
Keywords: distanční výuka;distanční vzdělávání;online výuka;základní škola;2. stupeň základní školy;osobnost žáka staršího školního věku
Keywords in different language: distance learning;distance learning;online teaching;elementary school;2nd level of primary school;the personality of a pupil of older school age
Abstract: Tématem této diplomové práce byla analýza efektivity distanční výuky na 2. stupni základních škol. Teoretická část nejdříve přibližuje osobnost žáka staršího školního věku, jeho biologické, sociální i psychologické aspekty. Dále práce vymezuje distanční vzdělávání, jeho historii i jeho pedagogická východiska a teorie učení. Další kapitola teoretické části se zabývá charakteristikou distančního vzdělávání, jeho prvky, nástroji i pomocnými nástroji. V závěru této kapitoly jsou popsány výhody a nevýhody distančního vzdělávání. Poslední teoretická kapitola objasňuje zásady online vzdělávání, motivaci, hodnocení a komunikaci v online vzdělávání. Praktická část diplomové práce se zabývá analýzou efektivity distanční výuky. Prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťuje, jak probíhala adaptace žáků 2. stupně základních škol na distanční výuku a mapuje jejich soustředění a motivaci na distanční výuku. Pomocí dotazníkového šetření také posuzuje, co žáci na distanční výuce hodnotili pozitivně a co hodnotili negativně.
Abstract in different language: The topic of this diploma thesis was the analysis of the effectiveness of distance education at the 2nd level of primary schools. The theoretical part first introduces the personality of a pupil of older school age, his biological, social and psychological aspects. Furthermore, the work defines distance education, its history and its pedagogical background and theory of learning. The next chapter of the theoretical part deals with characteristics of distance education, its elements, tools and auxiliary tools. The end of this chapter describes the advantages and disadvantages of distance education. The last theoretical chapter explains the principles of online education, motivation, evaluation and communication in online education. The practical part of the diploma thesis deals with the analysis of the effectiveness of distance education. Through a questionnaire survey it is shown how the adaptation into distance education of 2nd grade pupils of primary schools took place and maps their concentration and motivation for distance education. Using a questionnaire survey, it also assesses what students within distance education evaluated positively and what they evaluated negatively.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barancova_DP.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Barancova VP.pdfPosudek vedoucího práce168,84 kBAdobe PDFView/Open
Barancova OP.pdfPosudek oponenta práce359,15 kBAdobe PDFView/Open
Barancova O.pdfPrůběh obhajoby práce4,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49967

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.