Title: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace. Výškový objekt v technologii Betonových staveb Klatovy
Other Titles: Object Design and preparation of project documentation. A multi-storey building - office building in concrete construction technology BS Klatovy
Authors: Huml, Michal
Advisor: Vejvara, Luděk
Referee: Hapl, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5006
Keywords: projektová dokumentace;projekt pro stavební povolení;tvárnice BS Klatovy;administrativní budova;vyzdívaná technologie;statický výpočet
Keywords in different language: project documentation;project for building permit;BS Klatovy blocks;administration building;masonry technology;structural analysis
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a zpracování zjednodušené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení vícepodlažní budovy ze systému Betonové stavby Klatovy. Budova bude svým účelem sloužit jako administrativní. Objekt má tři nadzemní podlaží, ve kterých budou umístěny kanceláře, sociální a zdravotní zázemí pro zaměstnance. Část objektu má podzemní podlaží, ve kterém se nachází garáže pro zaměstnance a technická místnost. Při návrhu budovy bylo dbáno na splnění doporučených tepelně technický požadavků na budovy dle ČSN EN. Součástí projektu je statické posouzení zdiva, vybraných konstrukcí a maximální výšky budovy. Toto posouzení bylo provedeno ručním výpočtem dle platných norem ČSN EN a za pomoci výpočtového programu FIN 2D. Přiložená výkresová dokumentace byla zpracována v programu Revit Architecture. Návrh objektu, jeho dispozice, konstrukce a materiály jsou v souladu s platnými normami ČSN EN.
Abstract in different language: This bachelor´s dissertation is dealing with a concept and elaboration of a simplified project documentation for building permit of a multi-storey building from system of Concrete buildings Klatovy. The usage of the building is going to be administrative. The building has three above-ground floors. In these sections are located offices and social and health background for employees. Under a part of the building is a basement, where you can find parking places for employees and a technical room. During designing the building recommended thermic and technical requirements in compliance with ČSN EN were taken in consideration. A part of the project is also a static recognition of masonry, selected constructions and maximal height of the building. This recognition was carried out using manual calculation conformably to valid regulations of ČSN EN and with help of computational program FIN 2D. Enclosed graphical documentation was made in program Revit Architecture. Design of the object, its dispositon, construction and materials are in compliance with valid regulations of ČSN EN.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE_HUML_MICHAL.pdfPlný text práce3,26 MBAdobe PDFView/Open
Huml_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce555,92 kBAdobe PDFView/Open
Huml_oponent.pdfPosudek oponenta práce503,47 kBAdobe PDFView/Open
Huml_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce151,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5006

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.