Title: Komunikace mezi pedagogem MŠ a rodičem v nepříjemných situacích
Other Titles: Communication between the kindergarten teacher and the parent in unpleasant situations
Authors: Neužilová, Petra
Advisor: Podpera Milan, Mgr. Ph.D.
Referee: Gažáková Eva, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50122
Keywords: komunikace;rozhovor;problémové situace;pedagog;rodina;rodiče;výchovné styly;mateřská škola
Keywords in different language: communication;interview;problematic situations;educator;family;parents;parenting styles;kindergarten
Abstract: Bakalářská práce se zabývá komunikací s rodiči v nepříjemných situacích. První část práce popisuje komunikaci s rodičem, která se odlišuje na základě řešené problémové situace, konkrétních typů rodiny a jejich výchovných stylů. Popisuje přípravu, průběh a závěr setkání s rodiči. Praktická část zkoumá zkušenosti pedagogů týkající se rozhovorů s rodiči při nepříjemných situacích. Dále popisuje čtyři konkrétní situace pedagogů MŠ.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the topic of communication with parents in unpleasant situations. The first part of the thesis describes communication with the parent, which differs based on the addressed problematic situation, specific family types and their parenting styles. It describes the preparation, course, and conclusion of meeting with parents. The practical part examines the experience of educators regarding conversations with parents in unpleasant situations. It also describes four specific situations of kindergarten teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Neuzilova_Petra.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce52,53 kBAdobe PDFView/Open
Neuzilova VP.pdfPosudek vedoucího práce52,61 kBAdobe PDFView/Open
Neuzilova O.pdfPrůběh obhajoby práce1,87 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.