Title: Volná hra jednotlivce a volná hra v sociálně bohatém prostředí
Other Titles: Free play of an individual human being and free play in a socially rich enviroment
Authors: Dvořáková, Iva
Advisor: Černíková Marie, MgA. Ph.D.
Referee: Gažáková Eva, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50123
Keywords: hra;volná hra;hra jednotlivce;hra v sociálně bohatém prostředí;hra doma;hra v mš;typy her;herní náměty;prostředí;schopnosti dítěte;předškolní dítěm klíčové kompetence
Keywords in different language: free play;individual play;play in a socially rich environment;play at homa;play in kindergarten;play types;play topics;environment;child's abilities;preschool child;key competencies
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá volnou hrou dětí předškolního věku. Teoretická část obsahuje pohled na vývoj dítěte předškolního věku, stručně představuje RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) a roli hry v něm. Dále se zabývá hrou jako takovou - složitostí definice hry, typologií hry, jejími funkcemi a stručným pohledem do minulosti - jak se pohled na hru a hra samotná měnila vlivem vývoje společnosti. Empirická část se zabývá porovnáním hry jednotlivce (hry doma) a hry vsociálně bohatém prostředí (v Lesní mateřské škole Medvíďata vPlzni na Bolevci). Jak si sledovaní jednotlivci hrají doma, bylo zjišťováno prostřednictvím dotazníku a doplňujícími nestrukturovanými rozhovory s rodiči. Volné hry v LMŠ byly sledovány metodou nezúčastněného pozorování. Předmětem výzkumu byla škála herních aktivit konkrétního dítěte v souvislosti s jeho schopnostmi a v souvislosti s vlivem prostředí. Sledováno bylo také rozvíjení klíčových kompetencí v rámci konkrétních herních činností.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with free play of preschool children. The theoretical part contains a view of the development of a preschool child, briefly introduces the RVP PV program (Framework Educational Program for Preschool Education) and the role of play therein. It also deals with play as such - i.e. the complexity of the definition of play, the typology of play, its functions, and a brief look into the past - how the view of play and play itself has changed due to the development of our society. The empirical part deals with a comparison of individual play (play at home) and play in a socially rich environment (at the "Medvíďata" (Bear Cubs) forest kindergarten). How the observed individuals play at home was determined through a questionnaire and additional unstructured interviews with parents. Free play in the forest kindergarten was observed using the non-participant observation method. The subject of the investigation was the range of play activities of a particular child in relation to his or her abilities and also in relation to the influence of the environment. The development of key competencies within specific play activities was also observed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dvorakova_2022.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
DVORAKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce53,46 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova OP.pdfPosudek oponenta práce49,28 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova O.pdfPrůběh obhajoby práce2,8 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50123

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.