Název: Cesta mateřské školy k environmentální výchově, případová studie
Další názvy: Nursery school´s path to environmental education, case study
Autoři: Kulfierzová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Koželuhová Eva, PhDr. Ph.D.
Oponent: Koželuh Ondřej, Mgr.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50124
Klíčová slova: environmentální výchova;předškolní vzdělávání;případová studie
Klíčová slova v dalším jazyce: environmental education;pre-primary education;case study
Abstrakt: Bakalářská práce Cesta mateřské školy k environmentální výchově se zabývá způsoby, kterými je možné ji začlenit do praxe. Teoretická část definuje základní environmentální pojmy a cíle environmentální výchovy ve vztahu k předškolnímu vzdělávání. Popisuje vzdělávací metody a organizační formy, které jsou pro zapojování environmentální výchovy do výuky vhodné. Praktická část je případovou studií vybrané mateřské školy, která se snaží jít environmentální cestou vzdělávání.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis The Way of Kindergarten to Environmental Education deals with the ways in which it can be incorporated into practice. The theoretical part defines the basic environmental concepts and objectives taking into account pre-primary education. It describes the educational methods and organizational forms that are suitable for involving environmental education in teaching. The practical part is a case study of a selected kindergarten that tries to go the environmental path of education.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Z. Kulfierzova - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kulfierzova VP.pdfPosudek vedoucího práce82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kulfierzova OP.pdfPosudek oponenta práce117,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kulfierzova O.pdfPrůběh obhajoby práce5,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/50124

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.