Title: Cesta mateřské školy k environmentální výchově, případová studie
Other Titles: Nursery school´s path to environmental education, case study
Authors: Kulfierzová, Zuzana
Advisor: Koželuhová Eva, PhDr. Ph.D.
Referee: Koželuh Ondřej, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50124
Keywords: environmentální výchova;předškolní vzdělávání;případová studie
Keywords in different language: environmental education;pre-primary education;case study
Abstract: Bakalářská práce Cesta mateřské školy k environmentální výchově se zabývá způsoby, kterými je možné ji začlenit do praxe. Teoretická část definuje základní environmentální pojmy a cíle environmentální výchovy ve vztahu k předškolnímu vzdělávání. Popisuje vzdělávací metody a organizační formy, které jsou pro zapojování environmentální výchovy do výuky vhodné. Praktická část je případovou studií vybrané mateřské školy, která se snaží jít environmentální cestou vzdělávání.
Abstract in different language: The bachelor thesis The Way of Kindergarten to Environmental Education deals with the ways in which it can be incorporated into practice. The theoretical part defines the basic environmental concepts and objectives taking into account pre-primary education. It describes the educational methods and organizational forms that are suitable for involving environmental education in teaching. The practical part is a case study of a selected kindergarten that tries to go the environmental path of education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Z. Kulfierzova - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Kulfierzova VP.pdfPosudek vedoucího práce82 kBAdobe PDFView/Open
Kulfierzova OP.pdfPosudek oponenta práce117,26 kBAdobe PDFView/Open
Kulfierzova O.pdfPrůběh obhajoby práce5,51 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50124

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.