Název: Životní cyklus zaměstnance ve firmě
Další názvy: Employee life cycle in a company
Autoři: Parák, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Špačková Petra, Mgr. et Mgr.
Oponent: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50158
Klíčová slova: životní cyklus zaměstnance;zaměstnanci;firma;gap analýza;implementační karta
Klíčová slova v dalším jazyce: life cycle of an employee;employees;company;gap analysis;implementation card
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá tématem životní cyklus zaměstnance ve firmě, které je důležité pro systematickou práci se zaměstnanci. Cílem práce bylo zjistit současné postupy v životním cyklu zaměstnance ve zvolené firmě a na základě získaných informací z rozhovorů se zaměstnanci navrhnout opatření ve formě implementačních karet. První teoretická část vychází z odborné literatury a popisuje jednotlivé části životního cyklu zaměstnance. Vysvětluje postupy, které by měli probíhat v určité fázi práce se zaměstnanci. Praktická část v úvodu představuje základní informace o firmě. Třetí kapitola popisuje zvolenou metodu výzkumu a představuje výsledky polostrukturovaných rozhovorů s respondenty z firmy. Poslední kapitola popisuje současnou situaci na základě získaných informací a představuje návrh opatření zanesených do implementačních karet, která následně bude prezentována firmě a zanesena do směrnice podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the topic of the employee life cycle in the company, which is important for systematic work with employees. The aim of the thesis was to find out the current practices in the employee life cycle in the selected company and to propose measures in the form of implementation cards based on the information obtained from interviews with employees. The first theoretical part is based on the literature and describes the different parts of the employee life cycle. It explains the procedures that should take place in a certain phase of work with employees. The practical part in the introduction presents basic information about the company. The third chapter describes the chosen research method and presents the results of semi-structured interviews with respondents from the company. The last chapter describes the current situation based on the information obtained and presents a proposal for measures to be included in the implementation cards, which will then be presented to the company and included in the company directive.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Ondrej Parak.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Parak_Ondrej_Oponent.pdfPosudek oponenta práce345,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Parak Ondrej_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce120,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/50158

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.