Title: Životní cyklus zaměstnance ve firmě
Other Titles: Employee life cycle in a company
Authors: Parák, Ondřej
Advisor: Špačková Petra, Mgr. et Mgr.
Referee: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50158
Keywords: životní cyklus zaměstnance;zaměstnanci;firma;gap analýza;implementační karta
Keywords in different language: life cycle of an employee;employees;company;gap analysis;implementation card
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem životní cyklus zaměstnance ve firmě, které je důležité pro systematickou práci se zaměstnanci. Cílem práce bylo zjistit současné postupy v životním cyklu zaměstnance ve zvolené firmě a na základě získaných informací z rozhovorů se zaměstnanci navrhnout opatření ve formě implementačních karet. První teoretická část vychází z odborné literatury a popisuje jednotlivé části životního cyklu zaměstnance. Vysvětluje postupy, které by měli probíhat v určité fázi práce se zaměstnanci. Praktická část v úvodu představuje základní informace o firmě. Třetí kapitola popisuje zvolenou metodu výzkumu a představuje výsledky polostrukturovaných rozhovorů s respondenty z firmy. Poslední kapitola popisuje současnou situaci na základě získaných informací a představuje návrh opatření zanesených do implementačních karet, která následně bude prezentována firmě a zanesena do směrnice podniku.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the topic of the employee life cycle in the company, which is important for systematic work with employees. The aim of the thesis was to find out the current practices in the employee life cycle in the selected company and to propose measures in the form of implementation cards based on the information obtained from interviews with employees. The first theoretical part is based on the literature and describes the different parts of the employee life cycle. It explains the procedures that should take place in a certain phase of work with employees. The practical part in the introduction presents basic information about the company. The third chapter describes the chosen research method and presents the results of semi-structured interviews with respondents from the company. The last chapter describes the current situation based on the information obtained and presents a proposal for measures to be included in the implementation cards, which will then be presented to the company and included in the company directive.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Ondrej Parak.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Parak_Ondrej_Oponent.pdfPosudek oponenta práce345,01 kBAdobe PDFView/Open
Parak Ondrej_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce120,39 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.