Title: Deskriptory bolesti v ambulantní rehabilitační péči
Other Titles: Pain descriptors in outpatient rehabilitation care
Authors: Pytlová, Kateřina
Advisor: Rybová Štěpánka, Mgr.
Referee: Stašková Šárka, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50219
Keywords: bolest;deskriptory bolesti;hodnocení bolesti;ambulantní péče
Keywords in different language: pain;pain descriptors;outpatient care;pain assessment
Abstract: Teoretická část bakalářské práce podává všeobecný přehled o bolesti a jejích aspektech, zaměřuje se na časté bolestivé stavy v ambulantní péči. Popisuje metody hodnocení a objektivizace bolesti a také možnosti analgezie. V praktické části této bakalářské práce jsme se zabývali hodnocením bolesti pomocí deskriptorů u strukturálních a funkčních lézí. Dále jsme se zabývali otázkou, zda u ambulantních pacientů dochází k poklesu intenzity bolesti po absolvování terapie, zda existuje rozdíl v použití deskriptorů bolesti v závislosti na pohlaví a jaký má vliv fyzioterapie na aktuální psychický stav pacientů. Z výsledků vyšlo najevo, že rozdíl v použitých deskriptorech není mezi strukturálními a funkčními lézemi nijak zásadní a u respondentů s bolestí způsobené strukturálními lézemi docházelo k významným shodám při volbě deskriptorů bolesti. Dále u všech pacientů došlo k poklesu intenzity bolesti po absolvování terapie. Co se týče rozdílů v použití deskriptorů bolesti v závislosti na pohlaví, došli jsme k závěru, že tyto rozdíly skutečně existují, přestože ženy i muži volili k popisu bolesti velmi podobné deskriptory. Přínosným zjištěním bylo, že fyzioterapie pozitivně ovlivňuje aktuální psychický stav pacientů.
Abstract in different language: The theoretical part of the bachelor's thesis gives a general overview of pain and its aspects, focusing on common painful conditions in outpatient care. It describes methods for assessing and objectifying pain, as well as possibilities for analgesia. In the practical part of this Bachelor thesis, we looked at pain assessment using descriptors for structural and functional lesions. We also looked at whether outpatients experience a decrease in pain intensity after receiving therapy, whether there is a difference in the use of pain descriptors depending on gender and how physiotherapy affects patients' current psychological state. The results revealed that the difference in the descriptors used was not fundamental between structural and functional lesions, and there were significant coincidences in the choice of pain descriptors in the respondents with pain caused by structural lesions. In ad-dition, all patients experienced a decrease in pain intensity after receiving therapy. Regar-ding the differences in the use of pain descriptors depending on the sex, we conclude that these differences do exist, even though both women and men chose very similar descriptors to describe pain. A beneficial finding was that physiotherapy positively affects patients' current psychological state.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pytlova_Katerina_FYT_BP.pdfPlný text práce679,25 kBAdobe PDFView/Open
1_BP_VEDOUCI_POSUDEK Pytlova.pdfPosudek vedoucího práce339,13 kBAdobe PDFView/Open
2_BP_OPONENT_POSUDEK_Pytlova.pdfPosudek oponenta práce368,47 kBAdobe PDFView/Open
Pytlova.pdfPrůběh obhajoby práce377,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50219

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.